Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[59v]

Officium De profundis

AF hiertens nød rober ieg til dig/
Herre Gud vilt du mig Psal cxxxhøre
Din naadens øren vent du till mig/
min røst ieg nu framfører/
Giffuer du paa vor ger|60rning act/
ath heffne synden met din mact
O Herre hwo kan det taale
Hoss dig all ene gelder naade oc gunst
til synden ath forlade/
naar wi dig noRoma viii Ephe iigen tid haffue mist/
wi vide oss ey ath raade
For dig sig ingen rose kand/
thi maa dig frøcte alle mand/
och trøste dem paa din naade
Til Gud staar alt mit haab oc trøst
min gerning kan mig ey baade/
i det du ene haffuer mig forløst/
aff din vsielig naade
Dine ord de ere en dyrebar skat/
som du oss haffuer effter lat/
dem wille wi gerne høre
Skulle det ware fra morgen stund/
oc indtil afftens ende/
da skulle mit hierte ingelund/
fortuile eller fra dig vendis
Saa bør ath wære reth Jsraels art/
ath haabe oc tro aff hierted snart/
oc naade aff dig begære
Dog synden hoss oss er mangefuld/
hoss Gud er meget mer naade/
ath hielpe oss er han vel huld/
aff nød oc alskøns waade/
Han er forwist den rette |60v tolck/
som haffuer forløst alt Jsraels folk/
aff sorg oc synder alle

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.