Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|85vDisse effterfølgende tho sange ere vdtagne aff det Suenske Exemplar met en anden sang aff de x Gudz bud/ som saa begyndis/ Den som vil en christen hede/ den finder du i det xlii blad

Denne effterfølgende vise siungis met de noder som/ O Gud aff hiemmelen see her til siungis met

O Jesu Christ som mandom tog/
i rene Jomfru liffue
kerlighed dig der till drog
vort haab saa vilde du bliffue/
du saast vaar synd oc store nød/
ath oss stod fore den euige død/
helffuede stod oss aabid
Det lost du da forbarme dig/
kunde det ey lenger lide/
ath dieffuelen tog oss saa met sig/
der fore wilde du stride/
Gaff saa dig her i verden ned/
oc giorde oss en euig fred/
alt met din død och pine
Oc saa sagde du oss det til/
ath wi |86r skulle haffue troen/
Thi du est baade god oc mild/
oc vilt oss alle frelse/
om wi sette vor tro der paa/
ath det skal met oss være/
som du oss siger faare
Du est worden vor broder kær/
oss til stor priss oc ære/
oc altid vil oss vere nær/
huad kan man mere begere?
Er det oss icke ith stort mon/
vor broder er Gudz eniste Søn/
huo kan oss nu forderffue
Priss være dig nu euindelig/
som oss den naade beuiste/
ath wi ere Gudz børn met dig/
o kære broder o Christe
Saa maa nu huer mand være glad/
oc tacke Gud i allen stad/
han er vor kære fader

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.