Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[86r]

Den xii Psalm Salua me domine/ Met de noder som denne neste forscreffne vise siungis met

O Herre Gud aff hiemmerig
wi maa det alle klage/
ath verden er vlydig dig/
det se wi alle dage
Dine ord forsmaa |86vdet er dess ver
ath ingen haffuer sandhed kær/
løgen haffuer macten fangit
Nu lærer huer sin egen dict/
som Gud kaller menniskens skick/
ret sandhed holler man falskhed ligt/
dog hun aff Gud haffuer sin grund/
Det seer man vel for øgen her/
den farlige tid nw kommen er/
som Apostlene oc Christus om talede
Gudz tieniste er vent til skrømpteri
synder i hiertet inde/
for Gud er det ith geckeri/
det faa wi selffue ath finde/
Mand skal det gøre som Gud oss bød
hielpe wor neste i all sin nød/
kerlighed fuldkommer lowen
Vi haffue lenge farit wild/
thi ingen haffuer oss wochtid/
oc dieffuelen gaff der raadene til/
ath Gudz ord worde foractid/
De for oss ginge vore blinde som wi/
oc kunde ey see den vilde sti/
der fore da motte wi falde
Men tack være dig nu Jesu Christ
som lod dig det forbarme/
ath dieffuelen sueg oss met sin list/
wi vare nu fanger |87r arme/
nu lader du oss faa dine ord/
met dem ret fri ere wi nu giort/
aff dieffuelsens falske lære

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.