Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[96r]

Veni creator spiritus Rom v Joan. xvi

KOm Helligand herre Gud
opfylt met din naade och miskund
alle menniskens hierte/ hw och sind
din |96v brendendis kerlighed i dem optend/
O herre met din naadis liwss/
du pleyer den rette vey ath wise/
oc komme dem alle i en ret tro/
Thi være dig loff alletid/ baade silde oc fro
Alleluia/ Loffuer Gud alle
Du hellige liwss oc visdoms port/
lad Esai. xioss opliwsis/ met liffsens ord/
oc lær oss Gud ret kende alle/
oc aff hiertens grund Ephe. i Ro viiihannem vor fader kalle/
O herre beskerme oss fra fremmede lære/
ath wi ingen mestere atspørge mere/
vden JeJoan xsum Christ vor frelsere kære/
ath wor tro kunde til hannem all ene være/
Alleluia Loffuer Gud alle
Du hellige ild oc trøstere sød/
hielp Acto iioss nu oc i all vor nød/
ath wi kunde Ro viiialtid din vilge følge/
oc lad ingen modgang oss fra dig skilye/
O herre met din Guddoms krafft
styrcke oss vsle oc giff oss din mact/
Ath wi motte her Act xiiiistride mandelig/
gennem sorg oc megen bedrøffuelsse komme til dig/
Alleluia Loffuer Gud alle

|97r* Den samme hymne finder dw oc i det iiii oc xxxii blad anderledis fordansket

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.