Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[98v]

En skøn vise och Dicht aff den hellige skrifft

AF hu och sind och all vor acth/
aff siel oc hierte/ aff ganske macht/
dig ene o Gud wi loffue/
vor synd tho aff din høygre hand/
vor hierte opliuse den helligand/
huad heller wi vaage eller soffue/
vnder diffuelsens vold for adams fald/
aff alskøns |99r nød/ i Christi død
ere wi giorde fri fra vaade/
lær oss dit bud/ o stercke Gud
skicke saa/ du ene motte raade
Aff hiertens løst/ wi loffue dig Christ
wor vey oc liff/ wor ganske trøst/
vor meglere est du all ene/
Til fader vor/ dw for oss gaar/
formedelst din død/ oc blodige saar/
wor rod est du/ och wi dine grene
O liuss offuer alle/ lad oss ey falle/
i syndsens brøst/ aff verdsens løst/
wi i dig ere brødre alle/
i all vor nød/ o Jesu sød/
lad oss dig ene paakalle
Dine ord gøre sant/ offuer alle land
ath ingen dit rige for huerffue kan/
vden vid dig o Christ all ene
Thi kødsens act/ aff all sin krafft/
er mod dit budord/ aff ganske macht/
Thi mue wi iammerlig vene/
men du est kommen ath kalle synder alle/
som daarligt er/ det haffuer dw kær/
selff gode hoss dig ey achtis/
du raad oss bod o Jesu god/
lad alle falske lærdom bort kastis
|99vDet flyder i tho/ som dølgis i sne/
de munde de løckis som falskt monne gø
all menniskens bud leggis ød/
du haffuer for vent deris hierte forblint/
som girighed elsker/ dylger lærdom din/
ath de ey tro/ dog see oc høre
Somme komme som lam/ och somme met bram/
store mectige gaffue/ dem ville de haffue/
vor siel de saa forkøbe
her emod dw bødst o all wor trøst/
ath wi met sued skulle oss føde
Din naade/ miskund maa ingelund
selgis eller købis/ for guld eller grund
du badst hun skulde forgeffs giffuis
nw gaar det saa/ huo penninge kan faa
din ganske lærdom han monne forsmaa/
om guld oc gotz aller flest monne riffuis
Men den ret predicker och lærer han er dog verd/
sin erlige føde/ haffue for sin møde
Gud spise wore siele alle
aff dieffuelens suig o Jesu rig/
oss i vor død dw lad ey falle
|100rHan er strax wild/ hans tunge snild
som synden straffer och gør vgild
Drucken/ beset synis/ han ath wære/
Det maa dog skee/ huo liffuit wil see/
din Guddoms vilge han skall bethe/
ellers hans byrde bliffuer tung at bære/
Met swig all werden at saffne/
huad kan det gaffne/
naar krop och siel bliffuer dieffuels træl/
Beskerme oss Gud alle sammen/
dig ske ære oc priss oss saadant gør wiss/
nw och till euig tid Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.