Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[100r]

En skøn aandelige vise om Gudz ordz krafft oc mact

O Herre Gud/ det kommer nw vd/
dit ord som skiult wor lenge/
vd aff din naade/ vdi mange maade/
som Paulus giffuer oss til kende
Oc ydermere apostle flere
aff din Guddommelig wilge/
thi tacke |100v wi dig ydmyglige/
ath wi haffue leffuit den thime
At det met mact/ i liwset nw er lagt
det siunis vel obenbare
O Gud min herre/ ver dem naadig
som dig daglige forsage/
och acte mere/ paa menniskens lære/
en paa din hellige vilge/
lad dem forstaa/ at de ey maa/
met saadant tant bliffue frelste
Vilt du met ære/ en god Christne være/
met troen skalt dw det beuise/
set din tillid/ vdi alle tid/
haab oc tro paa Gud all ene/
Elske hannem offuer alt gør ingen falsk/
det samme wil Gud saa haffue/
Jth rent hierte i dig vden falsk och suig/
kan inthet creatur dig giffue
All ene du herre/ kan saadant gøre/
aff din vsielige naade/
huo det kan tro han haffuer ro/
och hannem kan inthit skade
Om det saa vaare/ ath Pauen saare
han wilde dit ord fordriffue/
da kan han ey om du siger ney/
thi skal han det lade bliffue
|101rHielp herre Gud i denne nød/
ath de sig motte omuende/
de icke betencke/ dit ord forkrencke/
oc ville det inted kende
men sige slet/ det er vret/
en dog de det aldrig læsde/
haffue icke heller hørt dit dyrebar ord/
er det ey ret dieffuelss wesen
Jeg tror ey andet/ en det er sant/
som Paulus monne oss skriffue/
ath skulde forgaa/ bode store och smaa/
men dit ord det skal bliffue/
vdi euighed/ vor der en wrede/
mange forstockede hierte
lade de ey aff/ da faa de straff/
dieffuelen skall quiste dem nedre
Gud er min Herre/ och ieg er den/
som hanss død kommer til gode/
Thi han for vist/ haffuer mig forløst/
met pine oc døden den haarde/
Thi tacker ieg dig/ ath du vilt mig/
effter din foriet vel giffue/
Alt huad ieg bedis/ det skall mig wedis/
i døden oc saa i liffue
O Herre ieg haabis ath du vilt dem
i ingen nød forlade/
som dit ord nu/ aff hierte oc hw/
som gode tienere fatte/
Du |101vgiffuer dem vist/ den euige trøst/
oc lader dem aldrig forfaris/
thi beder ieg dig/ du lad icke mig/
aff dieffuelen nu mere daaris

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.