Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[104v]

Den Cxxviii Psalm Beati omnes qui timent dominum/ met de noder Gloria tibi domine/ siungis met

SAlig er den mand der Gud frøcter/
oc vdi hans veye vandrer/
han tror Gudz ord aff hiertens grund/
det synis paa |105r hans gerning allelund
Jnted menniske besuiger han/
han hielper alle hwor han kan/
oc met sit handuerck føder sig/
thi gaar hannem vel oc er altid salig
Han skyr hor oc all vrenhed/
och vdi ecteskaff giffuer han sig/
hans hwstru i hans huss vancker/
som ith vintræ ald fult aff vinbær
Hans børn side omkring hans bord
han lærer dem ath tro Gudz ord/
de ere som Olye planter/
fra synd oc ondskaff han dem tucter
Se saadan naade faar det menniske/
som tror paa Christi fortienste/
at det kan Gud elske och frøcte/
Christus haffuer hannem fortient saadan løcke
O du Gudz menniske altid salig/
Herren aff Sion velsigne dig/
oc du skalt se i alle dine dage/
huad gaat Gudz folck Hierusalem skal haffue
Du skalt och faa saa lang liffs frist
ath dw skalt see dine børnebørn vist
dw skalt oc see den fred och glæde/
der |105v Gud offuer Jsrael monne giffue/
det er offuer alle dem som hannem frøcthe/
Christus haffuer oss fortient saadan løcke

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.