Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[106r]

Salue regina Christelige foruent oc forbedret oc siungis disse fire sange/ før en Salue begyndis/ och emellem hwer sang ith werss aff Nw bede wi den Helligand/ som her effter følger

VJ arme Adams børn alle/
wi ere saa dypt i synden faldne
thi ville wi alle en Gud paa kalde
Nw bede wi den Helligand
alt om den Christelige tro oc ret forstand/
det oss Gud beware/
och sin naade sende
naar wi heden fare/
aff dette elende
Kyrie
Vor nature er baade mørck oc blind
met alt forstand/ skiel siel oc sind
Thi ville alle/ till Gud falde ind
Dw verdige liuss giff oss dit skyn
lære oss ath kende Christum Jesum all ene/
at wi met hannem bliffue/
vor kære frelsermand/
som oss monne indlede/
till det foritte land
Kyrieleyss
|106v Vi hade alt det oss er emod/
en vill ey være den anden god/
thi giff dw oss ith bedre mod
Du søde aand skenck oss for wist/
at wi mue dricke aff dit kerlighedz bryst/
ath wi vdaff hiertet
huer ande elske
met ith sind i Christo
haffue bode fred oc ro
Kyrieleyss
Huer er ganske forfengelig/
ey vden kød och blod met falsk oc suig/
thi ville wi nu alle bede dig
Du ypperste trystere i all vor nød
hielp ath wi forsmaa verdsens spot och vselhed/
at wi bistandig bliffue
paa vor siste ende/
naar wi met dieffuelen kiffue
om dette elende
Kyrieleyss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.