Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[107r]

En anden Salue

SAlue hæl selff milde Jesu Christe/
All naade oc miskundhed/
euig Konning/ wort hiærte och liff/
wor |107v kære søde oc sande trøst/
helse wi dig som oss haffuer løst
Til dig O Gudz søn/
vor meglere skøn/
op løffte wi vor bøn
wi arme ellende Adams børn
Til dig all ene ville wi sucke och wene/
klage saare met grædende thaare i denne grædende dall/
fuld meth alle qwal/
til wi indkomme til hiemmerige
Eya du vor fortalere till Gud vor fader/
och est vor hugsualere/
fri oss fra alle menniskis løgne
Vent dine miskundhedz hellige øgen til oss/
opled/ wocte/ oc den euige glæde dw hid til oss vende
O Jesu Christe Jomfru Marie velsignede liffuis fruct/
met all ære oc tuct/
Fly ath vor kære fader oss raader i denne her ællende
Och ath wi kunde kende O barmhiertige gud vor fader/
O meget gode Jesu vor broder/
O søde trøster Helligand/
benaade oss alle Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.