Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[92r]

Magnificat

MJn siel holder megit aff herren
Oc min aand frøyder sig i Gud min frelsere
Thi han haffuer seet till sin tienerindis fornedring
der fore/ se/ nw fra |92v denne tid skulle alle slecter sige mig ath wære salig
Thi han haffuer giørt merckelige mod mig/
som er mectig hwess naffn oc er helligt
Oc hans miskundhed recker fra det ene slect oc til det andet
offuer dem alle som frøcter hannem
Han haffuer giort mectige gerninger met sin arm/
han haffuer forspredt de hwstolte aff deris hiertens grund
Han haffuer neder stødt de weldige aff sædet/
och de fornedrede haffuer han ophøffuit
De hungrue haffuer han mettet met det som gaat er/
oc de rige haffuer han forladit thombugede
Han haffuer tenckt paa sin miskundhed/
och ophwlpet sin tienere Jsrael
Som han tilforn hagde tilsagt wore forfedre/
Abraham oc hans afffødninge ath holde euindelige
Ere være Gud fader Søn och den Helligand

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.