Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[D 2r]

Paa lantzbyerne oc der som scoler icke ere siunger mand Credo. Alleniste paa danske. huilken presten omuend til al|D 2vterid scal begynde Oc folked skal forfølge hende saa til ende. som her effterfølger

Vy tro alsammen paa en gudt.
himmels scabere oc iordens.
guds søn sin faders vilie giorde.
paa det vi sine børn sculle bliffue.
hand vil oss forse vor nering.
liif oc siel i hans beuaring
Altid hand oss vil beuare.
intit ont schal oss |D 3r vederfare.
hand sørger for oss dag oc nat.
for han haver alting i sin mact
Vij tro oc alle paa iesum christ.
som er guds søn oc vor herre.
som aff den helligaand vndfangen vor.
aff guddommelig krafft oc ere.
Aff Maria den rene iomfrue
eet sand heligt menniske er vorden.
pint vnder pontio pylato.
korsfest død oc iordet til heluedis foor.
paa tredie dag oc aff døde opstod Til himmels foor.
vor dommere er hand vorden
Vij tro oc paa den helligaand.
lig med fader och med sønnend.
som alle bedrøffuedis hugsualer er.
med dyrebar gaffuer oc naader skøne.
Al gantske christenhed paa iorden.
eet samfund giorde han med|D 3v sine ord.
med hannem vore synder tiilgiffne vorde.
vi menniske sculle alle opstande
effter dette ellende. eet leffnit eer oss forredt
euigt i euighedt Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.