Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[C 3v]

Framdelis maa oc i deris tid siungis disse Sequentier Grates nunc omnes med sin danske Psalme ibland. Loffuit vere du iesu christ Oc det saa intil kyndelmysse. Victime pascali laudes. med sin danske Psalme oc lofsang Crist stodt op aff døde. oc det intil pientze dag. Veni sancte spiritus med sin Psalme emellom Nu bede vy den helligand intil hellig trefollighetz søndag. paa sancte Hanssis dag natiuitatis maa mand siunge Sequentien Psalite regi etc. Die Magdalene maa siungis Sequentien Laus tibi Criste. eller oc saa ebland effter tidzens leilighed nogre retsindige sequentier. vddragne aff den hellige scrifft. oc icke beklikede med ord oc naffn om helgens paakald och |C 4r fortieniste. etc Det maa actis att der som ingen latine scoler ere. der scal man intet andet siunge. end danske altsammen. Oc siunge sig ingen i kirchen vden dee som vel kunde oc en god røst haffue at vor hellige lofsang icke skall vendis om och synes att vere galledt oc druckedt folckes vraal oc skrig Der oss gudt naadeligen fore beuare. Naar vii oss men erligen oc tilbørligen skicke. Skulle vii indtit acthe huadt gudz ords hadere oc forfølgere om oss sige De kunde icke elske oss. Derfore kunde de intit got tale om oss Jcke giøre de det end heller. Men det tolmodeligen attlide for guds vor herris Jesu Christi skyld. er oss idel salighedt. (Mat. v).

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.