“Nu lader os takke af hjertens grund”. Kollationering af Hr. Michael og Thomissøn

af Simon Skovgaard Boeck

Denne oversigt viser hvordan Hans Thomissøn har udvalgt materiale fra Hr. Michaels store digt om Jomfru Maria, Expostio super rosario beatæ Mariæ virginis, og omformet det til salmen “NV lader oss tacke aff Hiertens grund”.

Indledning

I et særligt register har Thomissøn opregnet fem salmer, han har uddraget af den senmiddelalderlige danske præst og digter Hr. Michaels danske værker. Thomissøns formål er – forstår man af hans indledning til registret – dels at fremhæve litterære kvaliteter i den ældre digters værk, dels, og navnlig, at advare mod “saadanne gammel papistiske Surdey (...) Thi der findis i disse tider (diss værre) mange som vnderligen oc ilde scriffue om Guds ord oc de hellige Sacramenter/ ja om den gantske Christendoms Lærdom” (Bbb 1v). For at imødegå denne papisme, har Thomissøn derfor korrigeret Hr. Michaels digte. Hans beskrivelse af dette arbejde er dels meget overordnet, “de sang som ere samlit” (overskriften, Bbb 1r), dels temmelig kortfattet: “Huad der findes ilde aff hannem lagd Jomfru Marie til/ det haffuer ieg met rette set om vor Herre Jesu Christo” (Bbb 1v). Men at Thomissøns revision er langt mere omfattende end simple udskiftninger af disse proprier, har forskningen længe været opmærksom på.

I Carl J. Brandt og Ludvig Helwegs Den Danske Psalmedigtning findes fire af Thomissøns reviderede Hr. Michael-tekster gengivet synoptisk med Thomissøns version som udgangspunkt. Nedenfor anføres den femte salme, “Nv lader oss tacke aff hiertens grund”. Men i modsætning til Brandt og Helwegs opstilling følges her originalens rækkefølge. Herved bliver det klart hvor store dele, Thomissøn har oversprunget i sin revision og hvordan han flytter rundt på enkeltdele i teksten og tilføjer nyt. Thomissøns version kan læses sammenhængende i tekstbasen. Hr. Michaels tekst citeres efter originaltrykket fra 1515, i Chr. Molbechs udgave (1836) findes stykket s. 79-91.

Oversigt

Hr. Michael 1515 (H5v-I6r) Thomissøn 1569 (74r-77v)
1 Thet fiærdhæ capitel i boghen staar
2 mærcker huad thet mwnæ myeenæ
3 baadæ glædæ oc sorg til hiarthet gaar
4 aff psalterens xv sckilsteenæ
5 Nar the læsses fram aff hiarthens grwnd
6 gudz pynelsæ mwnæ the mærckæ
7 Som han taaldæ i then yderstæ stwnd
8 hanss hiarthæ mathæ saaræ wærckæ
9 |H6r ¶ The[n] førstæ steen.
1 NV lader oss tacke aff Hiertens grund 1
2 Gud for sin Naade oc store miskund
3 Hand haffuer oss løst fra Helffuedis nød/
4 Oc friid oss fra den euige Død.
10 Then tiid han ood syn siistæ mad 5 Der Jesus aad sin siste mad/ 2
11 met synæ disciplæ godhæ
12 Ey noghen aff them war tha fuld glad 6 Jngen aff hans Discipler vaar da glad/
13 tog the hoss ihesum stodhæ
14 Met them han baadhæ sad och stod 7 Met dem hand baade sad oc stod/
15 alt i the samæ tidhæ
16 Gaff them syt leghom: syt dyræ blod 8 Gaff dem sit Legem oc dyrebar Blod.
17 thet sighes offuer wærdhen swo widhæ
18 Han toodhæ theres fødder met hænder synæ 9 Hand tode deris Føder met hender sine/ 3
19 och kysthæ them allæ til lighæ
20 Før han wildhæ taalæ then hordhæ pynæ 10 Før hand vilde taale den haarde pine/
21 en sckaberæ til himmerighæ
22 Iudas war och i hoben met 11 Judas vaar da i haaben met/
23 en sckalck i blandt them allæ 13 Judas en Skalck iblant dem alle/ 4
24 Baadhæ liiff och sial sætthæ han til wæd 12 Baade liff oc Siel sette hand der ved.
25 gud wildæ han mæstheræ kallæ 14 Jesum monne hand sin Mester kalle/
26 Och sagdæ haffuer ieg hær sckyld i bland 15 |74v Hand sagde/ haffuer ieg her skyld iblant/
27 at thu scalt dødhen lidhæ
28 Ieg loffuer thet badhæ met mwnd och hand 16 Jeg loffuer dig gaat met Mund oc haand.
29 hoss tig wil ieg ey bidhæ
30 Gud swaredhæ met sachtmodigheed 17 Jesus suarede met sactmodighed/ 5
31 som the maathæ allæ høræ
32 Thet thu haffuer foræ ieg fuld wæl weed 18 Huad du vilt giøre ieg fuld vel veed/
19 Det skal fuldkommis om mig er spaad/
20 At Menniskens Søn skal bliffue forraad.
33 |H6v gør snart thet thu wilt gøræ
34 Iudas gick bort fran gudz samfwnd 21 Judas gick bort fra Guds samfund/ 6
35 til iødernæ mwnæ han kommæ
36 Bad them gribæ hannum i mydnatz stwnd 22 Bad Jøderne gribe Jesum samme stund/
37 sig sielff til lidhen frommæ
38 ¶ Then andhen steen.
39 Christus met synæ disciplæ vpstood 23 Jesus met sine Discipler opstod/
40 met sorg och hiarthens qwidhæ
41 Gick bort och swethæ wand och blood
42 i yrthægordhen wildhæ han bidhæ 24 J Vrtegaarden suetis hand Blod.
43 Ther bleff han greben: bondhen och baard 25 Der bleff hand greben bunden oc baard/ 7
44 til stadhen mathæ han ganghæ
45 The leddhæ hannum for en domeræ haard 26 De ledde hannem for en Dommere haard/
46 for han war theres fanghæ
47 Annas spwrdhæ at: hwi komst thu hiid 27 Annas spurde at/ hui komst du hid/
48 mædhen thu staar hær swo eenæ
49 Huad haffuer thu lærd: huad er thyn iid 28 Huad haffuer du lærd/ huad er din Jid?
50 huar æræ thynæ manghæ sweenæ
51 Myn lærdom haffuer ieg spred swo widhæ 29 Min Lærdom haffuer ieg spred saa vijde/ 8
52 bewises kan thet met sænnæ 32 Beuisis kand det sant at være.
53 Ieg swarer ey meræ paa thessæ tidhæ 30 Jeg suarer ey mere paa denne tid/
54 spør andræ huad ieg mwnæ kænnæ 31 Spør andre at huad ieg monne lære/
55 ¶ Then tredyæ steen.
56 Malchus slog hannum wed syt kindbeen 33 Malchus slo hannem ved sit kindbeen/ 9
57 scalt thu swo swaræ myn herræ 35 Skalt du saa suare min naadige Herre?
58 |I1r Føghæ bæddræ thynæ ord och war ey seen 34 Føye bedre din Ord oc vær ey seen/
59 eller th[u] scalt faræ werræ 36 Tie quær eller du skalt fare verre.
60 Cristus swaredhæ met ydmygheed
61 hwij sloest thu mig swo saræ
62 mod tig brød ieg ey thet ieg weed
63 eller noghen i thenæ sckaræ
64 ¶ Then fiærdhæ steen.
65 The leddæ hannum tædhen met stoer wlaad 37 De ledde hannem som de kunde nest 10
66 her Caypham søgthæ the allæ 38 Alt til Caipham den ypperste Præst/
39 Der slog oc støtte hannem all den Skare/
40 Oc spytte hannem i hans Ansict klar.
41 |75r Da lidde den Herre stor spot oc skam/ 11
67 Maria fulgdæ effther met suck och graad
68 syn søn mwnæ hwn hannum kallæ
69 Iodut huad ynck huad sorg hwn leed
70 thet kan ey menniscken syæ
71 Then gud ther pynthes han thet wæl weed
72 hwn mathæ alt staa och tyæ
73 Hwn saa hannum bondhen for rætthæ staa
74 hwn kwnnæ thet inthet boodhæ
75 For hannum wildhæ hwn i døden gaa
76 før han syt liiff ther loodhæ
77 ¶ Then fæmtæ steen.
78 Han kom sidhen for pylati dom 42 Hand kom siden for Pilato fram/
79 war bondhen: och led mod rætthæ
80 Pylatus swaredhæ och saa sig om
81 mod hannum huad kwnnæ i trætthæ
82 The iøder kærdhæ paa hannum mangfold 43 Der robte Jøderne som de kunde mest/
44 At hand strax maatte bliffue kaarsfest.
83 |I1v och kærdhæ mod allæ rætthæ
84 Uort falck haffuer han locket bort met wold 45 Folckit haffuer hand forførd met vold/ 12
85 mod oss yppedæ han stoer trættha
86 Uij sculdhæ ey keyseren giffuæ sckat 46 Forbiuder at giffue Keyseren told
87 hannum huercken tyænæ eller lydhæ
88 Sagdæ han: som wij hær haffuæ fat
89 ondt bør hannum thet at nydhæ
90 Gudz søn kaller han sig waræ sand 47 Oc anden Skat/ kaller sig Guds Søn.
91 swo ynckælighen kan han liwffuæ
48 Thi bør denne Død at være hans løn.
92 besckoder nw allæ thenæ fwlæ mand
93 om thet hannum noghet kan dwæ
94 Forbywder han ether giffuæ keyseren sckat 49 Forbiuder hand eder at giffue Skat/ 13
95 thet maa ieg ickæ høræ
96 Til domeræ aff hannum er ieg hær sat 50 Til Dommer aff Keyseren er ieg sat/
97 ieg sigher huad i scullæ gøræ
98 Binder hannum met reeb och stærckæ band 51 Binder hannem met Reb oc haarde baand/
99 synæ ord scal han vndgældhæ
100 Faar hannum herodi vti syn hand 52 Faar hannem Herodes i sin haand.
101 tog han haffuer guddoms wældhæ
102 Huad ræt han sigher i scullæ hannum gøræ 53 Huad Ræt hand siger/ skulle i hannem gøre/ 14
103 ther met lader ether nøghæ
104 Han scal hannum kændhæ wreffuel at føræ 54 Hand skal hannem kiende wret at føre.
105 synæ ord blant falck at føræ [fejl for føghæ]
106 ¶ Then sætthæ steen.
107 |I2r Herodes holt hannum for spee och spot 55 Herodes holt hannem for spe oc spot/
108 then tiid the met hannum kommæ
56 Met sine Tienere som de formaatte.
109 Eth purpurklædæ thet war ey got
110 fick han met lidhen frommæ
111 Leder hannum hæden sckiøt och brat 57 Leder hannem heden baade skøt oc brat/ 15
112 thi han wil inthet talæ
113 Och sigher pylato godhæ nat 58 Oc siger Pilato gode nat.
114 thet wil ieg ether befalæ
115 ¶ Then sywendæ steen.
116 Pylatus tog ihesum til sig igeen 59 Pilatus tog hannem til sig igen/
117 slog aff hanss hwd giordhæ hannum thet myeen 60 Sled aff hans hud oc giorde hannem meen.
118 hanss blood thet rand swo widhæ 61 Hans Blod det vdrant da saa vide/ 16
62 For oss vilde hand den pine lide/
119 Fran hanss hoffuet och til hanss food 63 Alt fra hans Hoffuit oc til hans Fod/
120 for tig gaff han syt dyræ blood 64 For oss gaff hand sit dyrebar Blod.
121 gømen stinghæ lod han syn sidhæ
122 ¶ Then ottendæ steen.
123 Pylatus hannum sidhen kronæs bød 65 Pilatus hannem siden krunes bød/ 17
124 hanss hyærnæ alt offuer hanss øgenæ flød 66 Hans hierne alt offuer hans øyne flød/
125 han wort tha rød met allæ
126 eth røer fick han hannum i syn hand 67 |75v Jt Rør fick hand hannem i sin haand.
127 besckoder ether konning aff iødeland 68 Beskuer eders Konning aff Jødeland.
128 swo bør ether hannum at kallæ
69 Der hand stod blodig fra taa til top/ 18
70 Jt Purpur klæde hengis paa hans krop.
129 ¶ Then nigendæ steen.
130 The bøgedhæ theres knææ mod hannum aff spee 71 De bøyde deris hoffuit/ men hannem til spe/
131 estw wor konning tha maa thw lee 72 Est du vor Konning/ da maattu lee.
132 at thu haffuer tyæneræ manghæ
133 Bondhæ foræ hanss øgenæ i samæ tiid
134 och sagdæ thyn kaabæ er wynghæ siid
135 |I2v striber haffuer hwn fuld langhæ
136 Eya scalt thu wor konning wæræ 73 Eya skalt du vor Konning være/ 19
137 thyn konningelighæ stadt bør tig at bæræ 74 En Kongelig Spir bør dig at bære.
138 giff oss sidhen thynæ gaffuæ
139 Malchus gick fram swo høgt han loo 75 Malchus gick frem saa høyt hand lo/
140 fuld hart han ihesu kyndbeen sloo 76 Saa hart hand Jesu kindben slo.
141 en kyndhæst scalt thu haffuæ
77 Pilatus taler aff sin forstand/ 20
78 Jngen skyld finder ieg hoss denne Mand.
79 Men Jøderne robte som de kunde mest/
80 Tag bort oc lad hannem bliffue kaarsfest.
81 Hand vil være offuer oss Jøder alle 21
82 En Konning/ saa lader hand sig kalde/
83 Spør Keyseren at hand vndkommer saa/
84 Stor vrede foruist kaster hand dig paa.
142 ¶ Then tighendæ steen.
143 Pylatus gaff sig sidhen ther til tom 85 Pilatus gaff sig siden til tom/ 22
144 gaff offuer wor herræ then falsckæ dom 86 Gaff offuer vor Herre den falske dom/
145 synæ hænder todhæ han reenæ 87 Sine hender tode hand/ oc bød
88 Jesum henføris til Kaarssens død.
146 Ubewaren wil ieg ther waræ met 89 Wbeuaren vil ieg der være met/ 23
147 korsffæsther hannum tog i samæ stæd 90 Kaarsfester hannem paa Hoffuitpande sted/
148 i tørffuæ ey andhet meenæ
91 De robte/ Gud lade denne Mands blod
92 Komme offuer oss oc vore Børn imod.
149 ¶ Then elløfthæ steen.
150 Pylatus lod sckriffuæ dødtzens sag 93 |76r Pilatus loed scriffue Dødsens sag/ 24
151 och leggæ thet korss paa ihesu bag 94 Oc legge det Kaarss paa Jesu bag.
152 syn galghæ mathæ han bæræ
153 Huo haffuer sligt hørt huo haffuer sligt seedt 95 Huo haffuer sligt hørt/ huo haffuer sligt seet/
154 at noghen paa iordhen war swodant weedt 96 At nogen paa Jorden vaar saadant veedt.
155 gaar fram och sigher thet hæræ
156 The droghæ hannum sidhen at gadhen fram 97 De droge hannem siden at gaden fram/ 25
157 at allæ sculdhæ see hanss last och sckam 98 At alle skulle see hans last oc skam.
158 godhæ qwinder fældæ for hannum taaræ 99 De gode Quinder felder for hannem taare/
100 Hans suare pine de ynckede saare.
159 Græder for ether sielff mæden i kwnnæ see 101 Græder for eder men i kunde see/ 26
160 och for ethers børns storæ nød och wee 102 Oc for eders Børns store nød oc vee/
161 som them mwnæ standhæ faaræ 103 Som eder oc dem monne stande for/
104 Oc end snart komme skal obenbar.
162 |I3r ¶ Then tolffthæ steen.
163 The toghæ tree nagler paa eth stæd 105 De toge tre Nagler paa en sted 27
164 och fæsthæ ihesum til kaarsset met 106 Oc feste Jesum til Kaarssit met/
165 hans krop begynthæ at blødhæ
166 The saar gømdæ han: och gømer them ænd
167 thedæ them sidhen baadæ for qwinder och mænd 107 De Saar hand da fick teede hand
168 ther han stod vp aff dødhæ 108 Der hand opstod/ for Quinde oc Mand.
169 ¶ Then trættendæ steen.
170 Then tiid hannum war al wærdhen i mood 109 Den tid hannem vaar all Verden imod/ 28
171 han nøghen och blodug paa korsset stood 110 Hand nøgen oc blodig paa Kaarssit stod.
172 swo ynkelighæ the hannum spedhæ prim[u]m verbum
173 O himmelsckæ fader hør nw myn bøn 111 O Himmelske Fader hør nu min bøn/
174 giff them ey effther theres tyænestæ løn 112 Giff dem ey effter deris tieniste løn.
175 wilt thu mig thettæ wedhæ
176 Then røffueræ som hængdæ paa wænstræ sidhæ 113 Den Røffuer som hengde paa venstre side 29
177 han wildhæ ey effther gudz wænsckaff bidhæ 114 Hand vilde ey effter Guds venskab bide/
178 han spedhæ hannum offuer maadhæ
179 Estw gudz søn tha stig hær ned 115 Est du Guds Søn/ da stig her ned/
180 wij tørffuæ thyn guddoms naadhæ wed 116 Wi tørffue din Guddoms naade ved.
181 fran døden hielp oss baadhæ
182 Then andhen som hængdæ paa høgræ hand 117 Den anden som hengde paa høyre haand 30
183 han sagdæ: tig qwær thu wselæ mand 118 Hand sagde/ Tije quær du vsle Mand/
184 kant thu thet ey forstandhæ
185 At ieg och thu haffuæ ildæ giord 119 |76v Baade ieg oc du haffue ilde giort
186 mod gud: sidhen wij waræ føddhæ paa iord 120 Mod Gud/ siden wi vaare fødde paa Jord.
187 thi taalæ wij swodan wandhæ
188 |I3v Til gud ropthæ han i samæ tiid 121 Til Gud robte hand i samme tid/ 31
189 o herræ ihesu wær mig nw bliid 122 O Herre Jesu vær mig nu blid/
190 forgiff mig synder mynæ
191 Lad mig gaa ind vti tyt righæ 123 Lad mig gaa ind vdi dit Rige/
192 for ieg kan dødhen ey nw vndwighæ 124 For ieg kand Døden ey nu vnduige.
193 ieg rædes for hælffuedes pynæ
194 For sant sagdæ ihesus sigher [i]eg tig 125 Da sagde Jesus/ J dag visselig 32
195 i paradiis sckalt thu waræ met mig 126 Skalt du i Paradiss være met mig/
196 i dag scalt thu tiid kommæ ij verbum.
197 Thyn syæl scal ey meer taalæ nød 127 Din Siel skal ey mere taale nød/
198 for kroppen lider then slemmæ død 128 Jeg lider for dig den haarde død.
199 slig æræ scal bliffuæ thyn frommæ
200 O qwindæ besee thyn kæræ søn 129 O Quinde besee din kiere Søn/ 33
201 hær hængher han høgt kant thu thet sckiøn 130 Her henger hand høyt/ kant du det skøn/
202 huær mwnæ tig hannum behaghæ iij verbum.
203 Indwartes och vdhen lider han twang 131 Jnduortis oc vden lider hand tuang/
204 thi kalles thenæ fredag waræ lang 132 Thi kallis denne Fredag være lang.
205 om aared blant allæ daghæ
206 Besckodæ then klædebonæ han er i
207 som hwiltes hooss tig i maanedæ ix.
208 huar ynkælighæ mwnæ han standhæ
209 Eth ledemod er ey paa hanss krop 133 Jt Ledemod er ey paa hans krop/ 34
210 fran hanss food och til hanss top 134 End fra hans fod oc til hans top/
211 som ey taal nød och wandhæ 135 Som ey taal bitter nød oc vaande.
136 See her huor ynckelig monne hand stande.
212 Met swøber och riiss hanss hwd er flængd 137 Met suøber oc riss hans hud er flengd/ 35
213 |I4r hanss krop er nw paa kaarsset hængd 138 Hans krop er nu paa Kaarssit hengd/
214 iodut offuer swodan mødhæ
215 At then som føddes aff tig swo klar 139 Det samme som føddis aff dig saa klar/
216 som solen sckyn i gemmen eth glar 140 Som Solen skinner igennem it glar.
217 scal swodan gaa til dødhæ
218 Mwnæ ieg waræ noghet mennisckæ lig 141 Monne ieg være nogit Menniske lig/ 36
219 wng eller gammel: fattug eller rig 142 Vng eller gammel fattig eller rig?
220 besckodhæ mig moder kæræ
221 En orm som huær mand rædes faar 143 En Orm som huer mand reddis faar
222 lignes ieg som nw paa kaarsset staar 144 Lignis ieg/ som paa Kaarssit staar.
223 huar ynckelighæ hængher ieg hæræ
224 Mynæ senær och aadrer haffuæ racht sig wd 145 |77r Mine senner oc Aarer haffue ract sig vd/ 37
225 aff mig er reffuet baadhæ kød och hwd 146 Aff mig er reffuit baade kiød oc hud/
226 slig pynæ maa ieg nw lidhæ
227 Myt blod er mig nw rwndhet fraa 147 Mit Blod er mig nu rundet fra/
228 for allæ maa ieg hær nøghen staa 148 For alle maa ieg her nøgen staa.
229 och stwnghen gemmen myn sidhæ
230 Then sorg gaar mig nw meest til meenæ 149 Den sorrig gaar mig nu mest til meen/ 38
231 myn moder seer ieg hær staa alleenæ 150 Min Moder seer ieg her staa allene/
232 sorgfuld i manghæ maadhæ iiij verbum.
233 Iohannes tag hennæ forsee hennæ wæl 151 Johannes tag hende/ forsee hende vel/
234 thet biwder ieg tig paa liiff och siæl 152 J Moders sted holt hende met skel.
235 i sc[u]llæ bliffuæ samen baadhæ
236 Paa korsset taledhæ han thet fæmtæ ord 161 Paa Kaarssit talede hand det femte ord/ 41
237 som han then tiid til sindhæ word 162 Som hand den tid til sinde vord/
238 |I4v at allæ mathæ thettæ høræ v verbum.
239 Mig tørsther nw saaræ aff hiarthens grwnd 163 Mig tørster nu saare aff hiertens grund/
240 swag er myn krop tør er myn mwnd 164 Suag er min krop/ tør er min mund.
241 huad kan ieg meræ gøræ
242 Ey myeen ieg wyn ey myød ey wand
243 ieg kaller them allæ baadæ qwindhæ och mand
244 som achtæ ind i myt righæ
245 Ieg beder them allæ gøræ plicht och bood
246 som mig met syndhen haffuæ waret i mood
247 fran syndhen scullæ the wighæ
248 Han mathæ wæl raabæ owiij owi 153 Hand maatte vel robe Oui oui 39
249 hely lamazabatani 154 Heli Lama Sabathanj/
250 i swodan ynckelig wandhæ vi verbum.
251 O himmelsckæ fader haffuer thu mig glømdt 155 O Himmelske Fader haffuer du mig glemt
252 myn mandoms rom hooss tig er gømdt 156 Min Siel hun vel hoss dig er giemt.
253 met tig scal ieg yw standhæ
254 O fader: hwij hører thu ey myn røst 157 O Fader hui hører du ey min røst/ 40
255 i swodan nød ey giffuer mig trøst 158 J saadan nød/ oc giffuer mig trøst?
256 huart scal ieg mig nw wændhæ
257 Iodut huad wee i kroppe[n] staar 159 Jodut huad vee i Sielen staar
258 sligt angæst aldrig fran mig gaar
259 før liffuet fangher ændhæ 160 Før liffuit faar ende hun aldrig forgaar.
260 Thet er fuldkommet om mig er spaad 165 Det er fuldkommit om mig er spaad/ 42
261 och sckriffthen er nw til rætthæ gaad 166 Oc scrifften er nu til rette gaaed/
262 som spaades aff langhæ tidhæ
263 |I5r At mennisckens søn sculdhæ taalæ twang 167 At Menniskens Søn skulde taale tuang/
264 och pynen sculdæ hannum wordæ lang 168 Oc pinen skulde hannem vorde lang.
265 thet sculdæ han leffuendhæ bidhæ
266 Han hængdæ strax syt hoffuet ned 173 Hand bøyede strax sit hoffuit ned/ 44
267 al wærden gaff sig saaræ wed 174 All Verden gaff sig saare der ved/
268 solen lod aff at sckynæ 176 Solen mørcknit offuer Verden viid.
269 Iorden sckalff then samæ tiid 175 Jorden hun skalff den samme tid/
270 baadhæ ther och offuer wærdhen wiid
271 for ihesu død och pynæ
272 Han sagdæ fader vti thyn hand 169 Hand sagde/ Fader vdi din haand 43
273 befaller ieg nw myn mandoms and 170 Befaler ieg nu min manddoms Aand/
274 hooss tig bør hennæ at bliffuæ vij verbum.
275 Thet thu mig bøst thet haffuer ieg giord 171 |77v Det du mig bødst det haffuer ieg giord/
276 fuldkommet haffuer ieg thyn wilghæ och ord 172 Fuldkommit haffuer ieg din villie oc ord.
277 i mæden ieg war i liffuæ
278 ¶ Then fiortendæ steen.
279 O mennisckæ græd for ihesu død 177 O Menniske tenck paa Jesu død/ 45
280 som tig haffuer frælst aff ewig nød 178 Som dig haffuer frelst aff synd oc nød/
281 met twang och bitther pynæ
282 For adam han haffdæ ildhæ giord 179 For Adam hand haffde ilde giord/
283 i paradiis brød wor herres ord 180 J Paradiss brød vor Herris ord.
284 han bøthæ siden brødhæ synæ
285 I lymbo war han fæmtwsendæ aar
286 och møghet meeræ som sckreffuet staar
287 synæ synder sculdæ han ther bødhæ
288 Ther toldæ han wee och hælffuedes nød
289 |I5v for han wor herres budord brød
290 til gud han lod sig fødhæ
291 Och sidhen døder paa korsset stod
292 i samæ stwnd fick adam bod
293 Han tog hannum wd och fleræ met
294 som længhæ hæffdæ waret i samæ stæd
295 theres synder ther at bødhæ
181 Jeg tacker dig Jesu for din død/ 46
182 Skil mig fra pine oc Helffuedis nød/
183 Jeg beder dig Herre naar ieg opstaar/
184 Giff mig den glæde der ey forgaar.
296 ¶ Then fæmtendæ steen.
297 The toghæ ihesum aff korsset ned
298 och iordedæ hannum effther iødæ sed
299 maria mwnæ hooss hannum standhæ
300 Hwn græd och ropthæ iodut och wee
301 at hwn sculdæ hannum swo ynckælig see
302 som haffdæ toldt død och wandhæ
303 The lagdhæ hannum ned paa hennes sckiød
304 hennes sorg fornygedes och hennes nød
305 hwn saa hanss wunder blødhæ
306 Myn herræ: myn gud: myn kæræ søn
307 hør nw thyn kæræ moders bøn
308 mæden thu æst pynt til dødhæ
309 Hwn kysthæ hanss mwnd hanss hænder och saar
310 iodut huad angher thyn moder hwn faar
311 scal ieg tig nw vmbæræ
312 Nychodeme: iohannes och ioseph met
313 hielper nw at raadhæ i samæ stæd
314 |I6r myn søn lader hooss mig wæræ
315 Eller tagher myg leffuendes som ieg staar
316 ieg aldrig glædæ paa iordhe[n] faar
317 met hannum scullæ i mig iordhæ
318 Lader mig met hannum bliffuæ død
319 swo sckillies wij baadhæ wed wærdzens nød
320 ther til lader ether fordhæ

Litteratur

Brandt, Carl J. og Ludvig Helweg. 1846: Den Danske Psalmedigtning, bd. 1. København: C.A. Reitzel.

Hr. Michael. 1515: Expostio super rosario beatæ Mariæ virginis. Kbh.: Poul Ræff.

Molbech, Chr. 1836: Præsten i Odense Herr Michaels tre danske Riimværker fra A. 1496. København: Samfundet for den danske Literaturs Fremme.

Thomissøn, Hans. 1569: Den danske Psalmebog. København: Lor. Benedicht.