Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|1r Om Christi Tilkommelse til Verden.

I. Den Hymne/ Veni redemptor gentium. D. Morten Luther.

[Illustration]

KOm Hedningers Frelser sand/
en Jomfrues barn vden Mand/
hues |1val Verden vndre maa/
Gud den fødzel skicket saa.
Jcke aff Mands kiød eller Blod/
Men vdaff den Hellig Aand god/
Guds Ord it Mennisk vorden er/
Liffs fruct aff en Jomfru sker.
Jomfruens liff fructsommelig vaar/
Dog bleff kyskhed reen oc klar/
Framskinnet mange dyder skøn/
Det barn er visselig Guds Søn.
Hand aff sit skøne Kammer gaar/
Den Konglig Sal kysk oc klar/
Jt Menniske oc Gud aff sin art/
Løb som en Kempe met stor fart.
Hans vdgang fra Faderen vaar/
Til Fadren hand igen gaar/
Hand foer oc til Helffuede ned/
Oc opfoer saa til Guds sted.
Du som est Gud Fader lig/
J kiødet beuiss Seyer slig/
|2rAt din euige Guddoms vold/
Vort skrøbeligt kiød kunde ophold.
Din Krybbe skinner obenbar/
Natten er baade liuss oc klar/
Mørckhed maa ey der komme til/
Saa skinner Troen vden tuil.
Loffuit være Gud Fader blid/
Loffuit være Guds Søn altid/
Den hellig Aand wi allesammen
Loffue euindelig/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.