Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[2r]

II. Den Hymne/ Conditor alme syderum.

O Stierners skaber i Himmelske huss/
Som est de Troes euige liuss/
Christe som haffuer oss all igenløst/
hør de ydmy|2vges bedendis røst.
Du som saare ynckede det tilforn/
At Verden bleff i Døden forlorn/
Da hialpst du Verden aff sin siugdom/
Oc gaffst de skyldige Sielens Lægedom.
Der Verdens afften lackende kom/
Da gickst du vd som en Brudgom/
Aff Herberit huor du prydet vaar/
Saa føddis du aff en Jomfru klar.
For din store mact oc Guddoms krafft/
Knæler alle ting som du haffuer skabt/
J Himmelen oc her paa Jord/
Bekiender din vilie oc lyder dine Ord.
Solen ganger ned oc op igen/
Maanen tendis oc falmer sit skin/
Planeterne liuse effter Aarsens tide/
Huer i sin rette vey vanckendis vide.
Dig bede wi O hellige Christ/
Som kommer Verdens Dommere vist/
Beuar du oss i rette tid/
At oss ey skader Dieffuelens id.
Gud Fader være Guddommelig ære/
Oc dig hans eniste Søn monne være/
|3rDisligest oc den hellig Aand/
Være loff nu oc i allen stund.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.