Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[135v]

III. En Tacksigelse for Guds Ords obenbaring/ oc en Bøn at Gud vilde opliuse de Forblindede.

O Herre Gud det kommer nu vd/
dit Ord som skiult vaar lenge/
vd aff din naade i mange maade/
som Paulus giffuer oss tilkiende/
Oc ydermere Apostler flere/
aff din Guddommelig villie/
Thi tacke wi dig ydmygelig/
at wi |136r haffue leffuit den time.
At det met mact i Liusit nu er lagt
Det siunis vel obenbare/
O Gud min Herre dem naadig vær
Der dig daglige forsage/
Oc acte mere paa Menniskens lære/
End paa din hellige villie/
Lad dem forstaa at de ey maa
Met saadant tant bliffue frelste.
Vilt du met ære en god Christen være
Met Troen skalt du det beuise/
Sæt din tillid vdi alle tid
Dit haab oc tro paa Gud allene/
Elsk hannem offuer alt giør ingen falsk/
Det samme vil Gud saa haffue/
Jt rent hierte i dig vden falsk oc suig
Kand intet Creatur dig giffue.
Allene du Herre kant sadant giøre
Aff din wsigelige naade/
Huo det kand tro hand haffuer ro
Oc hannem kand intet skade/
Om det saa vaar at Paffuen soer
Hand vilde dit Ord fordriffue/
|136vDa kand hand ey/ du siger ney/
Thi skal hand det lade bliffue.
Hielp Herre Gud i denne nød
At de sig maatte omuende/
De icke betencke/ dit ord forkrencke/
Oc ville det intet kiende/
Men sige slæt/ det er wret/
Endog de det aldrig læsde/
Haffue icke heller hørd dit dyrebar Ord/
Er det ey ret Dieffuels væsen.
Jeg tror ey andit end det er sant
Som Paulus monne oss scriffue/
At skulle forgaa baade store oc smaa
Men dit Ord det skal bliffue
J euighed/ vaar der end vred
Mange forstockede Hierter/
Lade de ey aff da faa de straff/
Dieffuelen skal quiste dem nedre.
Gud er min Herre/ oc ieg den er
Som Døden kommer til gode/
Thi du foruist haffuer mig forløst
Met pine oc Døden den haarde/
Thi tacker ieg dig/ at du vilt mig
Effter din foriæt vel giffue/
Alt huad ieg bedis det skal mig vedis
J Døden ocsaa i Liffue.
|137rO Herre ieg haabis at du vilt dem
Vdi ingen nød forlade/
Der dit Ord nu aff hierte oc hu
Som gode Tienere fatte/
Du giffuer dem vist den euige trøst/
Oc lader dem aldrig forfaris.
Thi beder ieg du lad icke mig
Aff Dieffuelen nu mere daaris.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.