Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[145r]

VIII. En Bøn om Guds Ords varafftige krafft i vore Hierter. Siungis lige som/ Nu er oss Gud miskundelig etc.

O Fader vor barmhiertig oc god
Som oss vilde til dig kalde/
Oc stencke oss met Christi Blod
Som borttager Synder alle/
Lad komme til oss dit hellige Ord/
Din villie kand det forklare/
Som skabet haffuer Himmel oc Jord/
Det maa vor lære være/
|145vAt wi ey vilde fare.
Saa robe wi alle nu til dig/
Oss er ey andet til raade/
Thi ingen tager dine Ord til sig
Vden hand faar din naade.
O hellige Fader tenck der paa
At Dieffuelen giør oss vaande/
Oc vil oss tage dine Ord bort fra
Oc komme oss sig til haande/
Thi send oss nu den hellig Aand.
O Gud oc Menniske Jesu Christ
Som Synden paa dig lagde/
Du viste vel selff vor store brøst
Men du Mandommen haffde.
O Jesu Christ vor Broder kier
Verdis dit løffte at holde/
Husualeren lad komme her
Som oss lærer sanning alle/
At wi icke fra dig falde.
O du gode hellig Aand kom/
Slid sønder Dieffuelens snare/
Lad Guds Ord faa i vort hierte rum
At det maatte hoss oss være/
Saa bliffue wi alle rene giorde/
Oc prise vor Gud i sanning
Aff Jesu Christi euige Ord/
|146rDen wi tacke allesammen/
Nu siungendis alle Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.