Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[166v]

X. En Christelig oc konstelig Sang/ om it syndigt Menniskis samtale met Christo/ oc huorledis Synderen faar omsider Naade aff Christo.

Synderen begynder oc klager sin nød/ Christus Suarer der paa etc.

Synderen.

O Gud Fader du haffuer mact/
kand |167r ieg betract/
i Himmelen oc paa Jordens kreds.
Menniskens slect det vaar foract/
fra dig foriagt/
for Synder sine i Paradiss.
Godhed ieg veed du ey bortuende/
paastend du loffuit dem den trøst/
hør nu/ sagde du/ Eua Adam/
ved Quindens sæd i bliffue forløst/
O Herre hør/ huad klage ieg før/
straff mig ey aff den vrede dig rør.
|167vMit hierte er mig aff haardhed skend/
Oc saare betend
Met egen kæde oc Kiødsens lyst/
Mod sind fornufft er gantske foruend
Min marg forbrend
Ved Guds Lou/ som er Vredsens røst/
Min plage alle dag er mangefold/
Plat kold er min Samuittighed.
O Christ/ ieg vist paakalder dig/
Hielp mig i min mistrøstighed/
Thi du est her/ oss kommen nær/
At trøste dem saare bedrøffuit er.

Christus.

Synder dine ord vil ieg ey høre/
du vilt ey giøre
effter Guds villie dag oc nat.
Dit hierte sig i Synden rør/
oc ond fruct før/
it raadet træ mand kiender brat.
Verden er den/ hues lyst dig er
saa kier/ |168r at du est ey Guds Søn/
din lyst din trøst seer ieg er kiød/
men Døden er Syndsens rette løn/
Den retuiss er/
i fare skal være/
huor bliffuer da den store Synder bær?

Synderen.

HERRE til din godhed haaber ieg/
Døm icke mig
Effter din strenge Retfærdighed.
Thi du komst mild til Jorderig
Oc sactmodig/
At føre oss Syndere salighed.
Sagde/ de karske ingen Læge behøffuer/
|168vRøffueren paa Kaarssit du stor Naade
Beuiste O Christ/ vor Broder sand
Talsmand oc eniste Megler god.
O du Guds lam/
Der til oss kam/
Oc all Verdsens synder bortnam.

Christus.

Synder dit hierte ieg begær/
Slet intet meer/
Ey nogen søde ord eller person/
Thi sandelig huer den som siger
Til mig Herre Herre
Skal ey indgaa i Himmelens thron/
Deris mund huer stund beuiste mig ære/
Dog er deris Hierte vijt fra mig/
Judas vaar falsk/ i talen god/
Hans mod oc Hierte fuld had oc suig/
Der for det maa
Hannem ilde gaa/
Oc Simon troldkarl lige saa.

Synderen.

O Herre ieg rober inderlig
Oc steds til dig
Som den Cananeiske quinde giorde/
Dit hierte vaar mild oc sactmodig
|169rDer du naadelig
Hialpst Paulum dig forfølge torde.
O Gud vent du til dig mit hierte/
Kom snart/ all min trøst paa dig staar/
Vden dig kand ieg ey vende mig om
Herre kom/ ellers ieg til Døden gaar.
J Syndsens nød
Bleff Cain død/
Oc Saul kom til Helffuedis glød.

Christus.

Synder dig trycker Syndsens baand
Oc faar offuerhaand/
Jt ruskendis blad dig jager fast/
Met Gud du icke trette kand/
Om hand paastand
Til Helffuedis glød dig støder met hast.
Den vey oc stij til Helffuedis Port
Er stor/ oc mange did monne gaa.
Til sig/ act mig/ Gud offte mon alle
Vel kalde/ dog ere de Vdualde faa/
Thi Gud siger/ Jeg
Miskunder mig
Offuer den ieg er miskundelig.

Synderen.

O Herre/ Gud siger/ naar en Synder
|169vHiertelig sucker/
Vil ieg ey tencke meer paa hans Synd.
Thi Gud ingen Synders død begær/
Men at hand helder
Omuendis/ oc gaar i Liffuit ind.
Den Søn/ som skønt forlaaren vaar/
Kom snart/ sin Synd bekiende frijt.
Huor god du mod den Hoerquinde bleffst/
Bortdreffst hendis fiender/ oc sagde hende quit.
Du sagde/ bancker fast/
Eder skal met hast
Opladis/ dit Ord tror ieg vden last.

Christus.

Synder du faar min Naade oc fred/
Vilde du met glæde
Din stercke tro sette paa mit Ord.
Min gunst oc Naade bleff dig beteed/
Din Samuittighed
Bleff stillet da/ oc Sielens mord.
Synder/ end er din Lampe tom/
End kom der ey Troens Olie til.
Tror du mig nu/ at ieg din Siel
Ret vel/ sund giøre kand oc vil/
Det skeer vden meen/
Gud giøret alleen/
Ved Troen bliffuer hiertet reen.

|170rSynderen.

Ah Herre/ ieg tror det du mig sagde/
Dog monne ieg klage/
Min store Vantro hielp Herre kier/
Du bryder ey det Rør som er suagt/
Fra dag til dag
Min saare skrøbelig tro formeer.
Hør nu/ vilt du/ saa bliffuer ieg heel
Ret vel/ ellers ingen mig hielpe kand.
Herre sige til mig it naadigt ord/
Saa faar ieg Sielens lægedom sand.
Herre hielp met hast/
Min Siel pinis fast
Oc plagis aff den wrene gast.

Christus.

O Menniske stor er din trois krafft/
Aff Naadens safft/
Dig skee lige som du tror hiertelig.
Menniskens Lære skalt du ey act/
Hendis løgn betract/
Hun er aff skrømpterij fuld oc suig.
Vent om/ oc kom/ leff effter mit Ord/
Elsk storlig offuer alting din Gud.
Du skalt oc elske vel Neste din
Fra Synd vær reen/ i fred gack vd/
Oc synde icke meer/
|170vEllers bliffuer
Det sidste end det første værre.

Synder.

Loffuit være Gud euindelig/
At hand haffuer mig
Forløst vel fra den euige død.
Min aand er nu gantske villig/
Mit kiød er siugt
Oc strider imod alt det Gud bød.
Din Aand/ oc sand hielp tag ey bort/
Ellers suart din lætte byrde vil være.
Du Christen/ bliff vist hoss Guds ord klar/
Lad fare all Menniskens Low oc lære.
Gud O Herre min/
Dit Ord saa reen
Lad være mine Føders lycte oc skin.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.