Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[151r]

II. Guds Søn er kommen aff Himmelen nedetc.

Guds Søn er kommen aff Himmelen |151v ned/
thi hand oss inderlig elskte/
Vor gierning ere wduelig/
de kunde oss icke frelse.
Thi tro wi alle paa Jesum Christ/
at hand er all vor Salighed vist/
oc haffuer oss Himmerig forhuærffuit.
Huad Gud i Louen oss budit haffde
Da wi det icke kunde giøre/
Thi vaare wi vnder Guds vrede alle
Vor bøn vilde hand ey høre/
Wi skulle være gode aff hiertens grund/
Men wi ere onde i allen stund/
All vor krafft er fordærffuit.
Dog meente wi saa i vor blindhed/
At Gud haffde Louen vdgiffuit
Ret lige som wi haffde selff kundit
|152rAlt effter hendis villie leffuit/
Men hun er icke vden it Speil
Som oss vor vanart vise vil
Der lønlig boer i hiertit.
Den samme vanart wi ingelund kunde
Aff vor egen mact forlade/
Endog wi det tijt forsøge monne
Synden vilde dog offuer oss raade/
Wi siuntis vduortis være hellig
Men i hiertet vaar Syndsens lyst oc suig
Det Guds Lou slet fordømmer.
Wi skulle Gud frycte aff hiertens grund/
Til hannem all vor tro sette/
Oc elske hannem baade met hierte oc mund/
Oc aldrig hans Bud forgætte/
Wi skulle alle Menniske haffue kier
Saa vel vore Fiender som vore venner/
Aff hiertet dem alt gaat vnde.
Her maa wi see vor Naturis mact
Oc syndige art begribe/
Hun skulde det giøre som nu er sagt
Om hun vilde met Gud bliffue/
Men hun er her altid imod/
Sin Fiende kand hun ey være god/
Oc Gud kand hun ey frycte.
Nu skulle Guds bud opfyldis vden brøst
|152vEllers maatte wi alle fortabis/
Thi vdsende Gud sin Søn Jesum Christ
Loed hannem for vor skyld plaffuis/
Hand haffuer Guds bud allene opfylt/
Der met Gud Faders vrede stild
Der offuer gick oss alle.
Oc naar de nu opfylt ere
Aff Christo/ som dem kunde holde/
Her skulle wi Christne Menniske lære
Vor Christne Trois krafft hin bolde/
Jcke andet end tro min Herre kier
Din pine oc Død min salighed er/
Du haffuer for mig betalit.
Der paa ieg tuiler intet met alle
Dine Ord kunde icke bedrage/
Du badst intet Menniske i mishaab falde/
Det drager du icke tilbage/
Huo paa dig tror oc bliffuer Døbt
Til hannem haffuer du Himmerig kiøbt/
At hand skal icke fortabis.
Denne tro hielper oss for Gud allene
Om wi hende i hiertet beuare/
Hun giffuer fra sig it saadant skin
Gode gierninger kand hun ey spare/
Til Gud allene strecker sig en ret tro
Men Kierlighed giør alle Mennisker gaat
|153rOm du est aff Gud fødder.
Guds Bud lære oss at kiende vor Synd
De sla vort hierte neder/
Saa kommer det hellige Euangelium
Oc trøster oss alle/ oc siger/
Kommer alle til Christ/ hand vil eder glæde/
Vnder Louen er sorrig oc møde at leffue
Met hendis gierninger alle.
Ret gode gierninger komme visselig
Aff Troen/ den Gud i oss skaber/
Guds Aand haffuer hun vden tuil met sig/
Alt gaat hand i oss mager/
Dog giør Troen oss salig allene/
Gode gierninger skulle vor Jeffnchristen tiene
Der paa wi den rette tro mercke.
Vort haab det bijer taalmodelig
Effter det Guds ord oss ietter/
Saa lenge det skeer met glæde oc fred
Alting i Guds haand setter/
Hand veed vel huad oss nytteligt er/
Alting lader hand oss gaffnlig være/
Der paa skulle wi ey tuile.
Oc om du finge saa stor modgang
At Gud siuntis være dig vreder/
Dog see du til/ at ingen tuang
Dig fra din tro bortleder/
|153vMen bliff fast ved Guds ord altid/
Hand siunis være vred/ hand er dog blid/
Thi lad dig icke forfære.
Gud Fader oc Søn oc den hellig Aand
Hannem ville wi prise allesammen/
For sin godhed i alle Land/
Oc bede hand vilde fuldkomme
Det hand i oss nu haffuer begynt/
Sig selff til priss euindelig/
Hans Naffn kunde helligt giøris.
Hans Rige tilkomme/ hans villie ske
Her paa Jorden som i Himmelens throne/
Vort daglige Brød oss i dag giffue/
Vore Synder vilde skone
Ret lige som wi vore Modbrydere giøre/
Oc vilde oss icke i Fristelse føre/
Men frelse oss fra Ont/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.