Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[162v]

VIII. Om Syndsens straff.

Synden giør Mennisken blind oc lam/
fortien Guds vrede oc Verdsens skam/
den beeske Helffueds pine/
hun smager |163r fuld sød vdi din mund/
for hende stunder du til Helffueds grund/
Saa lærer Gud tienere sine.
Hun røffuer fra dig baade lit oc stort/
Alt huad Christus for dig haffuer giort
Den hellig Aands naade oc gaffue/
Hun giør dig wsel oc fattig saa
At du kant ey Guds naade faa/
Hun giffuer dig Helffuedis plaffue.
Dog Gud haffuer giffuit dig liff oc aand/
Naar du dig binder met Syndsens baand
Hand vil dig intet skøde/
Da tager dig Dieffuelen i sit vold/
J Ondskab leder hand dig mangefold
Saa gielder du dine brøde.
Guds ord holder du for spee oc spot
At synde tyckis dig være megit gaat/
Betenck om det er fromme/
|163vFor Syndsens sødme/ som dig er kier/
Guds vrag oc vrede er gantske nær
Til dig saare snart at komme.
Gud vil det heffne paa Liff oc Siel/
For du giør hannem ey ret ey skel/
Met plaffuer vil hand det pine.
All Verdsens glæde skal vige fra dig
Fordi dit leffnit er syndelig/
J Helffuede skalt du huine.
J Helffuedis Jld du stoppis ned
Huor ynckelig giffuer sig Sielen ved/
Hun kand der intet baade/
Hun maa alt frem/ dog hun ey vil/
Synden hende ved sit Himmerig skil/
Oc ved det euige gode.
Synden giør Sielen tung som steen/
Skil hende fra Gud/ giør hende det meen/
Du skøder intet den fare/
At du est bunden til Helffuedis nød/
Om du i Synden bliffuer død/
At synde vilt du icke spare.
Synden giør Sielen ilde saar/
Derfor bør dig at felde taar/
Huor vilt du Menniske bliffue?
Tenck paa at du est skrøbelig/
Oc leg den jammerlig Synd fra dig/
|164rDu kant icke lenge leffue.
Din Synd fortryd som du best kant
Far ey met suig oc ey met tant
Som skrømptere pleye at giøre/
Bekiend din Synd met suck oc graad/
Aff Gud fanger du da trøst oc raad/
Din røst vil hand da høre.
Jesus for Synden giorde plict oc bod/
Tro det/ saa bliffuer Gud blid oc god/
Giør du oc siden det bæste/
Beuiss din tro vdi allen stund
Met kierligheds gierning mangelund
Mod din Herre Gud oc Neste.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.