Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[164r]

IX. J Jesu naffn begynde wietc.

J Jesu naffn begynde wi/
det beste det wi kunde/
Alt om Guds Ord da siunge |164v wi/
hører til i Quinder oc i Mend/
huor mand skal Salighed finde.
Troen det giør/ ieg siger eder sant/
Ved hende faa wi den hellig Aand/
Til Guds ord at anamme/
Saa lærer oss den ædele Scrifft/
Mand kand ey andet finde.
Johannis i det tredie skulle i forstaa
Scriffuis/ at Gud elskte Verden saa
Sin Søn for hende vilde giffue/
Huo som tror paa Jesum Christ/
Hand skal met hannem salig bliffue.
Til de Romere i det tredie hører meer/
Jngen bliffuer salig for Louens gierninger skeer/
Men Synden wi ved hende kiende/
Met Troen komme wi til det foriette Land/
Som Paulus oss beuise kand.
Guds retuished oss kommer ved Jesum Christ/
Salig er den som det tror vist/
Sig gantske der paa forlader/
|165rFordi hans Synder beteckis da/
Ey regnis helder de ere store eller smaa.
Christ er død for vor ondskab oc Synd/
Hoss Gud vor naade er hand oc miskund/
Vaare hand icke Menniske bleffuen/
Da haffde wi alle værit fortabede/
Oc til euig tid fordærffuede.
Abraham giorde Gud tilbørlig ære/
Der hand trode Guds ord sande at være/
Til de Romere i det fierde
Haffuer Troen hannem retuished tillagt/
Oss til en euig lære.
At wi tro paa Christ Guds gierning monne være/
Johannis vdi det siette/
Hand er oss fød oc giffuen gantske/
Kom aff en Jomfru reen oc klar/
Som i Mands være aldrig fands.
Om du haffuer en ret Christelig tro/
Saa beuiss du dig en tienere tro
J kierligheds gierning imod din Neste/
Alt saa som Gud haffuer dig beuist/
Mod onde oc gode Menniske.
Nu hører huad Gud ved Mosen haffuer budit/
Er nogen Arm i eders Land/
Da lad hannem op din Miskunds haand/
Hans nød oc modgang lad være din/
|165vBeuiss paa hannem Christen tro siden.
Rober nogen i Himmelen til mig/
Til Synd da skal det leggis dig/
Fra Aager skalt du dig vocte/
Gud vil det haffue at saa skal skee/
Ellers bliffuer du fattig i euig vee.
J det femte Matthei læse wi saa/
Oss biudis om wi det ret ville forstaa/
Vil nogen aff dig borge/
Da giff hannem frist/ vaare det end vist/
Hand monne din fiende være.
De Aandelige Fattige hør Himmerig til/
Det skalt du vide til visse/
Din Penning giff ey for Afflad eller Messe/
Men huad Gud giffuer dig til bæste/
Der aff deel met din fattige Neste.
Hør til i Mend vnge oc gamle/
Gud skulle i stedse for øyen haffue/
Hans Budord altid for dem vende/
Lærer Hustruer Piger oc Drenge/
Eders Børn oc Suenne foruden ende.
Du staar eller gaar i By eller Marck/
Som Gud ved Mosen haffuer sagt/
Hans gunst oc naade betracte
Dig haffuer beuist ved Jesum Christ/
Louen fuldkom for alle.
|166rEn anden ting ieg dig sige vil/
Guds Ridder om du vilt være/
Spot/ Spee/ Skam/ nød skalt du bære
Met Christo din Herre oc Høffuitzmand/
Om du vilt hoss Fennicken være.
Dine Vaaben skulle være altid paa dig/
Saa monne oss Paulus lære/
Skiold Hielm/ Pantzer skulle nu verge dig/
Der til it Suerd/ Guds ord det er/
Thi Satan din grumme Fiende er.
At være Christi Ridder forsage det ey/
J pine/ drøffuelse/ oc all din Vey/
Hoss dig iette hand at være/
Til hannem din lijd set/ haab oc trøst/
Saa finder du hannem din Jesum vist.
Hand haffuer offueruundit synd Helffuede oc nød/
Oc frelst oss fra den euige Død/
Oss alle til glæde oc fromme/
Hans Børn de hadis oc fortryckis her/
Før de til Himmerig komme.
Nu lader oss bliffue i dette Mod/
Christ Herre vor Gud falde wi til fod/
Som alles vor trøstere monne være/
Aff alt ont haffuer hand oss løst/
Hand er vor trøst oc ære.
Deel met oss dit daglige Brød/
|166vSpiss oss met dit Ord oc naade/
At kiende Surdeyen oc raadit Brød/
Lære oss det vel/ det fordærffuer vor Siel/
Jeg meen all Menniskens lære.
Gud Fader være loff i det Høyeste/
Der til hans Søn oc Christe/
Met dem lige den hellig Aand/
Loff priss oc ære i alle Land/
Er vor begæring alle mand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.