Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[176r]

III. Den samme LI. Psalme/ Miserere mei Deus etc. anderledis.

O Herre Gud benaade mig/
aff din godhed forbarme dig/
slet vd all min |176v wlydigbed/
aff din store Barmhiertighed.
Oc toe mig vel O Herre Gud/
aff all min ondskab oc wdyd/
oc giør mig reen aff Synder/
thi ieg dem nu befinder.
Oc all min Synd er steds for mig/
allene haffuer ieg syndet mod dig/
for dig haffuer ieg ilde giort/
men du bestaar altid dine ord/
om mand dig vilde dømme.
Wduelig er ieg kommen hid/
Min Moder haffuer mig i ondskabs ijd
J synden mig vndfangit/
Stor synd haffuer ieg begangit.
Til Sandhed haffuer du Herre lyst/
|177rOc lærer mig til Hiertens trøst
Din Visshed vden sorgen/
Som hemmelig er forborgen.
Bestenck mig Herre met Jsop skøn/
At ieg som Sne bliffuer huid oc reen.
Din glæde oc fryd lad høre mig/
Saa frydis de Been oc glæder sig
Som du haffuer sønderknusit.
See icke til min last oc skam/
Affslet min Synd/ vær mig ey gram.
O Herre mig begaffue/
Jt Hierte reent at haffue.
En retter Aand forny vdi mig/
Forskiud mig oc ey plat fra dig/
Tag ey fra mig din hellig Aand/
Giff mig Naade oc ret forstand.
Min saligheds trøst lad komme her/
O Gud min Fader oc Herre kier/
Met en sterck Aand giør mig stadig
De vantro vil ieg lære flitelig
Deris veye til dig vende.
Fra alle Blodskylde redde mig
O Gud min Herre/ ieg beder dig/
Saa vil ieg prise oc tale
Din Retuisshed offuer alle.
Mine Læber lad op Herre min/
|177vAt ieg forkynder æren din.
Til Offer haffuer du ingen lyst/
Det veed ieg vel min Herre vist/
Brendoffer eller andit meer saadant
Behager dig ey/ er men it tant/
For dine Øyen er men it had.
Guds Offer er det ret oc gaat
Jt sorrigfult hierte for Synden.
Jt angerfult hierte som er ret
Vilt du ey haffue plat forgæt/
Du vilt det ey foracte/
Det kand ieg vel betracte.
O Herre Gud betenck Zion/
Alt effter din gode villie skøn/
Oc Jerusalems Mure
Vilt du igen opbygge.
Saa skalt du haffue glæde oc lyst
Til det Offer som er retuist/
Til det Brendoffer er dit Mod/
Saa skal mand da den Kalff saa god
Ret paa dit Altere legge.
O Herre Gud du vær vor trøst/
Tenck paa din naadige Lyfftis røst/
Paa huilcken wi til dig komme
Oss til euig gaffn oc fromme.
Lad dine Øern her mercke paa/
|178rLad dine Øyen her aabne staa/
Bønhør vor Hiertens klage/
Lad oss Naade hoss dig haffue.
Jsrael kiender sig mangfoldelig
At haffue met Synd fortørnet dig/
Men flyer til din Barmhiertighed/
Hielp hende nu oc i euighed/
Det bede wi arme Synder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.