Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[178r]

IIII. Den CXXX. Psalme/ De profundis clamaui at te Domine etc. D. Morten Luther.

Aff dybsens nød raaber ieg til dig/
Herre Gud vilt du mig høre/
Din naadsens Øern vent du til mig/
min røst ieg nu framfører/
giffuer du |178v paa vor gierninger act/
at heffne Synden met din mact/
O Herre huo kand det taale.
Hoss dig allene gielder Naade oc gunst
Til Synden at forlade/
Naar wi dig nogen tid haffue mist.
Wi vide oss ey at raade/
For dig ingen sig berømme kand/
Thi maa dig frycte alle mand/
Oc trøste dem paa din Naade.
Til Gud staar all mit Haab oc trøst/
Min gierning kand mig ey bade/
J det du ene haffuer mig forløst/
Aff din wsigelig naade/
Dine Ord de ere en dyrebar Skat
Som du oss haffuer effterlat/
Dem ville wi gierne høre.
Skulde det vare fra Morgen stund
Oc indtil afftens ende/
Da skulde mit hierte ingelund
Fortuile/ eller fra dig vendis/
|179rSaa bør at være ret Jsraels art/
At haabe oc tro aff hiertet snart/
Oc naade aff hannem begære.
Dog Synden hoss oss er mangefuld
Hoss Gud er meget meer Naade/
At hielpe oss er hand vel huld
Aff nød oc alskens vaade/
Hand er foruist den rette Tolck/
Som haffuer forløst all Jsraels Folck
Aff sorrig oc Synder alle.
Gud Fader Søn oc den hellig Aand
Hannem ville wi prise oc ære/
Thi oss haffuer ingen frelst vden hand/
Som wi aff Scrifften lære.
Thi bør hannem loff oc tack allen
Til euig tid foruden meen/
Der til sige wi nu Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.