Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[182r]

VII. Menniske vilt du mig høreetc. D. Petrus Palladius.

Menniske vilt du mig høre/
ieg vil dig vnderuise/
dit hierte oc mund at røre/
Gud skalt du loffue oc prise.
Vilt du dig rette oc bedre
Jmod din skaber oc Gud/
|182vDa merck at dine Forfædre
Adam oc Eua de brøde hans Bud.
Der de dig Dieffuelen saalde/
J Synden bleffst du nedsenckt/
Guds Bud kant du ey holde/
Din gantske Natur hun er forkrenckt.
Huad Gud dig monne befale
Det er Ti tusind pund/
Dem kant du icke betale
Huercken met gierninger hierte eller mund.
Vilt du dig ret besinde
Om all din art oc natur/
Da faar du det at finde
At Adams Eble vaar beeskt oc surt.
Du kant det icke fordrage
Men sette dig der vdi mod/
J alle dine liffuis dage/
Alt met dit arme Kiød oc blod.
Her skalt du tage dig vare
Alt for frimodighed/
At du skalt icke forfare
Aff skrømpterij oc Hoffmodighed.
Thi lad du dig indlede
J Skolen ved Moysi low/
Oc met Sancte Peder begræde
Dine Synder/ aff gantske hierte oc hu.
|183rDu skalt oc icke falde
Fra Gud vdi noget Mishaab/
Men du skalt lade dig kalde
Ved Euangelij røst oc raab.
Oc strax alt met det første
Din Synd den vorder dig leed/
Da skalt du hungre oc tørste
Effter Christi Retfærdighed.
Thi Christus monne oss kalde/
Som hand er Liffsens brønd/
Kommer hid til mig alle
Som ere besuarit met sorrig oc Synd.
Som nu i kinder ere blege
Aff Synd oc sorrigfuld mod/
Jeg vil eder alle vederquege/
Oc skencke min Aand oc Vand oc Blod.
Disse ord maat du begribe
Alt met en stadig tro/
Om du vilt salig bliffue/
Oc faa den euige glæde oc ro.
Som Peder oc Magdalene
Der de komme i Syndsens nød/
De flyde til Jesum allene/
Oc strax vndflyde den euige død.
Saa faar du fred oc huile
Met en god Samuittighed/
|183vAt du tørst icke tuile
Paa Himmerigs glæde oc salighed.
Nu skalt du være den bæste
Met hielp oc trøst oc raad/
Jmod din broder oc Neste
Som flyer til dig met suck oc graad.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.