Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[184v]

IX. O Allmectig euige Gudetc. Siungis/ lige som/ Hui storme oc fnyse de Hedninge saa.

O Allmectig euige Gud
Til dig nu sucker ieg saa saare/
Jeg haffuer foractet dine Bud/
Ah mine Synder ere store.
For min Synd oc ondskab leed
Som du mig obenbared/
Skemmis ieg gantske Siel oc krop
Mit ansict til Himmelen at løffte op/
Thi ieg haffuer dig fortørnet.
Min synd met suck bekiender ieg
For dig Herre Gud allene/
Huor du vilt gaa i rette met mig/
|185rDin glæde kant du mig formene/
At styrtis ned til Helffuedis grund/
Met Dieffuelen at pinis allenstund
Er min ret fortiente Løn/
Oc aldrig skue dit Ansict skøn/
Men euig fordømt at bliffue.
O Barmhiertig oc gode Gud
Som Mennisken inderlig elskte/
Du skabte hannem from oc god/
Dit Billede du hannem indblæste/
En Herre hand vaar offuer Creatur/
Bleff selff dog ond aff sin natur/
Derfor gantske Menniske Slect
Bleff synd Død Helffuede vnderlagt/
Oc vaar met Dieffuelen forlaaren.
Du dog aff din Barmhiertighed/
Som sider i Himmelens throne/
Ynckedis vor ælendighed/
Mennisken du vilde da skone.
Verden du elskte saa inderlig/
Din Søn du vilde oss vorde lig/
Oc bliffue it Offer for vor synd/
Der met at stilles vreden din/
Oc ved hannem dig teckis alle.
Der paa du giffuer oc din Eed/
O kiere Himmelske Fader/
|185vAt du vilt ingen Synders død/
Men deris synder at forlade/
Om de til dig omuende sig/
Sin synd fortryde inderlig/
Oc Jesum Christ sin Frelsermand
Bekiende/ oc tilfly aff troen sand/
Oc syndsens lyst forsage.
Derfor ieg wsel Adams Barn
Aff syndsens byrde plat forsmectit/
Som fangen ligger i Dødsens garn/
Herre Gud mig ey fornecte/
Til dig ieg sucker aff hiertens grund
Som dig fortørnet mangelund/
For din Søns Christi pine oc Død
Frelss mig vdaff Dødsens nød/
At ieg maa met dig leffue.
O Jesu Christ/ Guds euige Søn/
Der paa Kaarssit vdracte dine arme/
At du det fortabte Menniskens køn
Vilde fauffntage/ oc der offuer forbarme/
Forbarme dig/ min Herre Jesu Christ
Som for min synd giorde fyllist/
Giør mig deelactig i dine gode/
At din hellig Aand maa i mig bo/
Oc ieg kand synden laste.
Loff ære oc priss til euighed
|186r Dig skee O Herre Gud allene/
En Fader vdi euighed
Met Christ din Søn/ vor broder venne/
Oc den hellig Aand vor trøstermand
En Gud skal kiendis aff Quinde oc Mand/
Som alt regerer oc haffuer mact/
Alting opholder oc giffuer paa act/
Euindelig vden all ende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.