Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[190v]

II. Den XV. Psalme/ Domine quis habitabit in tabernaculo tuo etc. Siungis lige som/ En vise ny ville wi nu quæde.

O Herre Gud i Himmerig/
Huo skal bo i din Leyre/
Huile sig paa dit hellige Bierg/
Oc sig daglige forbedre?
Det skal den giøre/ der du indfør
For vden vantroens lyde/
Der retuished haffuer til sed
|191rMod ingen mand at bryde/
At huer sit egit maa nyde.
Den der taler aff hiertet sant/
Oc ingen met tunge bedrager/
Giør ey sin Neste skade oc tant/
Ey spot mod dem oplegger/
De Gud forsmaa/ passer hand ey paa/
Gudfryctige Folck hand ærer/
Hand suer en Eed oc holder det/
Met Aager hand sig ey nærer/
Smugenset hand ey opbærer.
Huo disse tingist haffuer til sed
At holde wbrødelige/
Met Guds hielp bliffuer hand vel ved/
At bo i Himmerige/
For Christi skyld er Gud hannem huld/
Hand giffuer oss det alle sammen.
Der for skal være baade priss oc ære
Den euige Gud altsammen/
Nu oc euindelige/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.