Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[191r]

III. Begyndelsen aff den CXIX. PsalmeBeati immaculati. Siungis lige som/ O Menniske begræd din Synd saa stor.

|191vSAlig foruist ere alle de/
Der met en stadig tro vandre
J Herrens Low allene.
Salig foruist er huer den mand
Hans vidnisbyrd beuare kand/
Oc aff hiertet hannem tiene.
Thi huo Guds lydige børn bliffue/
De ingen Ondskab bedriffue/
Men i hans veye vandre.
O Herre Gud i Himmerig/
Du bødst wi skulle flitelig
Holde dine Bud offuer andre.
O Gud giffuit at leffnit mit
Sig skicke maa effter Ordit dit/
Din retfærdighed at holde.
Saa skeer mig huercken spot eller spe/
Naar ieg vil stedze til din Low see/
Saadant kand dit Ord volde.
Thi tacker ieg dig hiertelig/
At du kiende oc lærde mig/
Din retfærdige Domme/
Huilcke ieg altid holde vil/
Forlad mig ey/ giff naade der til/
At ieg saa vijt kand komme.
HVor met bedrer den Vnge sin ijd/
Saa hand vel leffuer sin vngdoms tid?
|192rNaar hand holder dine Ord alle.
Jeg altid aff min hiertens grund
Dig søgte/ lad mig ingelund
Fra dit hellige Bud falde.
J mit hierte i Troen til dig
Din tale er skiult vel inderlig/
At ieg skal icke synde.
Velsignet est du Herre Gud/
Lær mig at kiende dine Bud/
Oc retfærdighed at finde.
Nu haffuer ieg met læber mine
Alle domme effter Munden din
Bekient/ oc vil fortæle.
Nu vil ieg oc met hiertens lyst
Din vidnisbyrds Lærdom oc trøst
Offuer all Rigdom vduæle.
J dine Bud øffuer ieg mig/
J mit hierte er det min leeg
Paa dine veye at vocte/
Oc om dine retfærdighed
At tencke oc tale er min sed/
Oc ey dine Ord foracte.
DJn tienere hielp nu Herre Gud
At leffue effter dit hellige Bud/
Dine hellige Ord at holde.
Lad op mine Øyen/ at ieg seer
|192vDe store vnder/ som nu skeer
Met dine Ord saa bolde.
Jeg er her men en fremmet gest/
Dig beder ieg Herre nu allermest/
Skiul ey for mig din villie/
Min Siel hun haffuer ret stor attraa
Din Retuished at vide maa/
Oc dit Ord effter at følge.
De stolte straffer du O Herre slet/
Forskiuder dem oc met all Ræt
Som fra dine Ord affalde.
Den spot oc skam tag fra mig bort/
Thi ieg atspør dit hellige Ord/
Vil det bekiende for alle.
De veldige gaa i raad mod mig/
Dine tienere tage dit Ord til sig
Oc sig der til forlade.
Thi det er all min glæde oc lyst/
All min tilfluct/ oc all min trøst
Mod alle de mig her hade.
MJn Siel hun henger ved muld oc Jord
Herre lad mig leffue effter dit Ord/
At ieg maa salig vorde.
Mine veye haffuer ieg sagt for dig/
O Herre du haffuer oc vel hørt mig/
Din Retuished mig lærde.
|193rDin rette vey Herre du før mig til/
Din villie ieg gierne høre vil/
Om dine Vnder tale.
Min Siel nu saare bedrøffuit er/
Bestyrck mig met dit Ord saa klar/
Mig vil ieg dig befale.
Den falske vey tag bort fra mig/
Giff mig din Naade fuldkommelig
Vdi dit Ord at leffue.
Din sande vey haffuer ieg fast kier/
Oc vil hannem ey forgætte her/
Dit Ord vil ieg ved bliffue.
Der til setter ieg oc all min trøst/
Oc beder dig Herre som ieg kand bæst
Til spot lad mig ey vorde.
Den sande vey vil ieg nu gaa/
O Herre du haffuer nu trøstet saa
Mit hierte her paa Jorden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.