Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[196v]

III. Den samme CXXVIII. Psalme/ om Guds velsignelse vdi en Gudfryctig Hussholdning. D. Petrus Palladius.

Huo som vil salig vdi Verden leffue/
J Herrens ord oc fryct skal hand sig øffue.
Den euige Herre Gud skal hand oc dyrcke/
J troen til hannem sig altid styrcke.
Vilt du ocsaa leffue met Gud oc ære/
Aff dine hænders arbeide skalt du dig nære.
Fructsommelig skal oc din Hustru være/
Som it Vintræ mange vindruer mon bære.
|197rOc skulle dine Børn deilige oc rene
Om dit bord side/ som Oliue grene.
Saa skal den mand aff gud velsignet være/
Som hannem hiertelig vil frycte oc ære.
Herren skal dig oc lenge i Verden spare/
Oc altid met sit salige Ord beuare.
At du maat see dine Børnebørn vden skamme/
Oc siden Jsraels fred euig anamme.
Her til beslutte wi nu allesammen/
Sigendis huer aff hiertet/ Amen Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.