Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[198r]

V. Hielp oss Gud Fader i Himmerig/ som oss etc.

|198v Hielp oss Gud Fader i Himmerig/
som oss haffuer skabt/
oc offuer alltingist i Jorderig/
haffuer giffuit oss mact/
hand er vor skiold oc verie.
Hielp oss oc Guds søn Jesus Christ/
Som oss haffuer frijd/
Alt met sin død oc pine vist
Haffuer giort oss quit/
Fra Helffuedis angist oc møde.
Hielp oss oc Gud den hellig Aand/
Som oss trøster/
Oc lærer ret Sandhed alle mand/
Som dem lyster
At høre/ oc vel beuare.
Gud Fader Søn oc den hellig Aand
|199rEr en sand Gud/
Som vil at alle baade quinde oc Mand
Skulle holde hans Bud/
Oc hannem allene frycte.
Wi ville Guds ord atlyde
Om Ecteskab/
Oc alt Horerij bortdriffue/
Som Gud oss bad.
Gud vnde oss der til naade.
Ecteskabs stat er hederligt
J alle Land/
Thi Gud haffuer det selff skicket
Met quinde oc Mand.
Det ville wi faa at høre.
Den tid Gud haffde Adam skabt
Den hederlig Mand/
Da haffde alle Diur sin mage faait
Foruden hand/
Sin lige kunde hand icke finde.
Da sagde Gud vor Herre/
Det er ey gaat
At Mennisken leffuer saa ene/
Der til maa raad/
Wi ville hannem hielpen giøre.
Da loed Gud falde paa Adam
En søffn saa dyb/
|199vSaa tog hand it aff hans Rebbeen
Vdaff hans liff/
Oc steden met kiød opfylte.
Oc Gud hand giorde en Quinde
Aff det Rebbeen/
Der hand tog samme sinde
Aff Mennisken/
Oc monne hende til hannem lede.
Det er it Been aff mine been/
Sagde Adam/
Det Kiød er aff mit kiød vden meen/
Mandinde er hendis naffn/
Thi hun er aff Manden kommen.
Thi skal mand Fader oc Moder
Offuergiffue/
Och saa ved denne Stalbroder
Sin Hustru bliffue/
Jt Legem de tho skulle være.
J skulle formere Verden/
Oc øge hende fuld/
Oc lære eders Børn at frycte Gud/
Oc være hannem huld/
Da er hand eders skiold oc verie.
Nu haffue wi hørt den gamle Scrifft
Gud Faders ord/
Guds Søn haffuer dem oc selff samtyct/
|200rOc faste giort/
Baade met ord oc gierning.
Hand vaar til Bryllups kaldit
Oc kom der hen/
Oc den tid dem Vinen fattis
Vende Vand om til Vin/
Ecteskab hand der met priste.
Hand stadfeste met Orden
Den hellige stat/
Der hand bød/ ingen paa Jorden
Skulde skillie dem at
Som Gud haffde sammen føyet.
Den hellig Aand det samme
Oc monne sige/
At Mand oc quinde de tuende
Skulle sammen bliffue/
J kierlighed en ting være.
Huer anden skulle de elske
Aff hiertens grund/
Som Christus (der oss frelste)
Giorde allelund/
Sit liff hand for oss ey sparde.
Hand gaff sig selffuer i døden
Alt for sin Brud/
Oc løste hende saa aff møde
Alt met sit Blod/
|200vSin kierlighed saa beuiste.
Thi siger Sancte Pouel
Til alle Mend/
J skulle elske eders Hustruer
Ret saa igen/
Som Christus oss alle elskte.
Quinderne skulle oc høre
Oc ære deris Mend/
Som den gode Sara monne giøre
Mod Abraham/
Sin Herre monne hun hannem kalde.
Nu haffue wi hørt om Ecteskab
Guds hellige Bud.
Thi ville wi alle være glad/
Oc tacke Gud/
Oc oss i hans vold befale.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.