Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[204v]

II. Den samme CXXVII. Psalme anderledis.

Forgeffuis er alt arbeid oc kaast/
|205r naar Gud selff husit icke bygger/
plat intet er Menniskens konst/
huo paa sin egen krafft ere trygge/
thi huilcken Stad/ Gud met sit raad/
ey selff hielper oc raader/
mand giør der til ihuad mand vil/
det vist plat intet bader.
Huad hielper det at wi aarle opstaa/
Belade oss met stor møye/
Vor anslag gaar ey til ey fra
End som Gud det vil føye/
Endog dit Brød met sued oc nød
J arbeide monne forhuærffuis/
Naar Gud ey vil velsigne til/
Dit arbeid dig fordærffuis.
Vor Fader giør det saa allen
At Landene vel regeris/
|205vDet see wi daglige huer oc en/
Huor denne Hyrde ombæris
Huert Regiment bleff ilde endt/
Huor det end vaar høymectigt.
Gud naade Folck/ oc være Tolck/
At troen ey forsmecter.
At Gud Menniskens børn forseer/
Aff hans Naade det monne være.
Hand opholder dem baade faa oc fleer/
Deris sorrig kand dem ey nære.
Om de met hast sig møye fast/
Hand det for dem omuender.
Som en fuldsterck giør Pilen ferd/
Den hende haffuer i hænder.
Huor salig er da slig en By/
Som aff Gud selff monne regeris/
Det huss der Forstander er i
Den aff Gud paa sin vey ledis.
Derfor see til/ at din tro stil
Paa hannem allene sig trøster.
Thi vden hans haand huer Kongis land
Vist i sit bæste brøster.
Thi prise wi dig O Fader sand
Som oss din hielp tilsende/
Disligest din Søn oc hellig Aand.
Met tack wi alle bekiende/
|206rAt du saa vel/ til Liff oc Siel/
Oss dine Børn vilt beuare.
Ah lad dette Land/ alt ved din haand
Bliffue frijt fra vaade oc fare.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.