Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[207v]

IIII. Margreffue Casimyrus Vise.

En Gudfryctige øffrigheds Bøn til Gud for sig oc sine.

CApitan Herre Gud Fader min/
vd|208rsend mig naaden din/
den stund ieg her i liffue er/
Stor vildelse nu i Verden er/
miskunde oss Herre kier/
at mig regere dine Ord oc lære.
kundgiør mig Herre den rette grund/
den stund her er den største nød/
dit hellige Ord forholt mig ey/ ret vey
til liffuit gennem døden vd/
est du allene min Herre oc Gud.
|208vSIg skynder fast den forsagde tid/
O Herre giør oss frj
Fra alt ont baade til liff oc Siel.
J all vor nød wi til dig fly/
Din Naade begære wi/
Frelss oss O Herre fra Verdsens qual.
Oc vær oss alle miskundelig/
Forlig oss Herre formedelst din Søn/
At wi kunde ret bliffue Christne vden meen/
Det er min begære oc bøn/
Hielp at wi alle din villie giøre kunde.
MERe giøris behoff at bede dig
O Herre/ forlad ey mig/
Du som skabt haffuer alleting.
Lad mig faa aff din Vissdom hid/
Oc gack ey bort fra mig/
Met din Naade mit hierte vent omkring.
Oc skab i mig en retter Aand/
Du kant vel vide huad mig giør møde oc vonde
Thi alt mit haab haffuer ieg til dig/ kom mig
Til trøst/ Herre Jesu Christ/
Thi du allene vor Frelser est.
MARck/ Stæder/ oc alle mine vndersaatte
Haffuer ieg aff dig faat/
Beskerme dem alle for falske lære.
|209r Herre Gud her er nu kommen fram
En onder seduan/
Foruar oss alle i din ære.
Tag dine hellige Ord oc vebne oss met/
Paa det at Dieffuelen oss ey besuige kand
Met verdzslig praal oc menniskens tant/ optend
Oss alle til saadan begære/
At vor tro kunde ret til dig ene være.
GREFVEr/ Herrer/ Ridder oc Knecte
Oc alle Slecte/
Befaler ieg dig min Herre oc Gud.
Forøg vor tro/ oc giør hende ret/
Den Verden haffuer forgæt:
Jeg beder dig for din haarde død/
Forlad oss ey i saadan nød.
Langt før haffuer du det selff forkyndet/
At falske Propheter skulle komme/ siunis fromme
Som Faar/ men induortis Vlffue/
Som Scrifften vduiser/ oc wi haffue befundit.
TIL din store Barmhiertighed
(Huilcken allene dig
Opdrog paa Kaarssit for vore Synder slet)
Jeg flyer/ til dig O Herre i dit skød/
Mig aldrig offuergiff/
Jeg maner dig for din Guddoms foriet/
|209vDen du haffuer loffuit for langen tid.
Til dig rober nu saa mangen bedrøffuit aand/
Oplad dine øern oc hør vor røst/ oc trøste
Oss met din godhed alle/
Beskerme oss at wi icke i falsk tro falde.
BRENde mercke haffue de i deris samuittighed
Som oss haffue wret ledit/
For dem Sancte Pouel beder oss at tage vare
De haffue foruent den hellige Scrifft/
Met deris falske dict:
O Herre frelss oss for din pine suar.
See her til oss dine fattige Faar/
Du haffuer betalit for all vor Synd:
Christus haffuer oss met dig forligt/ det beuiss
Sancte Pouel met scrifft oc mund/
Foruar oss i din Naade alle stund.
DEN rette tro wi bede aff dig/
Hør oss nu Herre kier
Før end Døden oss omkuld støder.
Til din miskund vort haab haffue wi
Aff hiertens begær.
O Herre wi ere saa ynckelig forførde
Fra din Naade til vore egne gierninger/
Thi styrck oss/ at wi kunde allene til dig
Haffue all vor tro/ oc haabit vort/ dine ord
|210rEre sandhed visselig/
Giff oss at wi maa leffue euindelig.
BORGer Ræt giff oss i dit Rige/
Oc giør oss lige:
Oc stat met oss alt ind til enden/
At Diefflene oss ey besuige.
O Herre ey fra oss vige/
Din naadelige øyen ey bort fra oss vende/
At naar wi komme i vor yderste nød/
At Døden met grumhed vil oss tage fat/
Saa redde du/ oc vær vor skiold/ Herre bold/
Wi bede dig alle met graad/
Jeg beder for alle mine Vndersaatte.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.