Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[229r]

XIII. Den CXXXVII. Psalme/ Super flumina Babylonis etc. Vdset paa danske/ alle fattige fortrengde Christne til Saligheds trøst oc husualelse. D. Petrus Palladius.

Til alle Sogneprester i Danmarckis oc Norgis Riger.

DEi gratiam et pacem per IESVM CHRISTVM.

Kiere Christne brødre oc medtienere i Guds ord/ De ord som Christus vdsende sine Apostler met/ Ecce mitto vos/ sicut oues/ in medio luporum. Matth. 10. ville altid være sande/ met hans hellige Ords tienere her paa Jorden. Huorfor endog at ieg skencker eder allesammen denne merckelige Dauids Psalme til Nytaars gaffue/ Dog haffuer ieg beskicket den de Sogneprester iblant eder/ besynderlige til Saligheds trøst oc husualelse/ som bo saa gaat som i Fengsel/ oc trengis aff det Babylonske Horfolck/ Voldsmend/ oc andre Wgudelige halse/ som icke mere maa lide Guds ords tienere eller Guds fattige Faar/ end som de wgudelige Hed|229vninge maatte lide Guds folck i det Babylonske fengsel/ bedendis at i siunge altid gierne denne Psalme/ met det Haab/ at den som vdfride sit Folck aff det Babylonske fengsel/ oc betalede de Wgudelige deris forfølgelse oc fortryckelse/ hand ocsaa naadelige vil see til eder/ oc betale eders wuennere/ for huess Vold oc wret eder kand ske aff dem/ der som de icke ville rette sig/ oc i ville fremdelis foracte Babylon/ oc henge hart veg Zion. Dominus Jesus vos conseruet et consoletur/ AMEN. M. D. liiij.

Hen hoss Babylonis flod/
sade wi tilsammen met sorrigfuld mod/
der wi vaare fengslede i Babylon/
oc græde saare der wi tenckte paa Zion.
Wi hengde vore Harper op i de Pile/
Som der vaare/ thi wi finge ingen huile/
|230rDe spottede oss i Babylon/
Siunger (sagde de) en Psalme/ som i pleyede i Zion.
Der til suarede wi baade quinde oc mand/
Huorlunde kunde wi siunge i fremmede land/
Men glemmer ieg dig Jerusalem oc Zion/
Da glemmer ieg min høyre haand her i Babylon.
Min tunge maa klynge ved min gane/
Om ieg glemmer dig/ oc dig saa forhaane/
Om ieg giør ey Jerusalem oc Zion
Til min største glæde her vdi Babylon.
O Herre Gud kom Edoms børn da ihu/
Naar du vilt giffue Jerusalem huile oc ro/
Sla ned sla ned (sagde de) huad der er vdi Zion
Oc fører Folcket fengslet hen til Babylon.
Du Babylons dotter vilt jo faa it meen/
Naar dine fiender slide dine børn til en steen/
Salig er den/ som kand betale Babylon/
Alt det onde som hun haffuer giort Zion.
Salig er den/ som kand betale Paffuen i Rom/
Alt det onde som hand haffuer giort Christendom.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.