Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[211v]

II. Den IIII. Psalme/ Cum inuocarem etc. Siungis lige som/ O Herre Gud det kommer nu vdetc.

GVd hør mig snart/ oc hielp met fart/
Naar ieg monne dig paakalde/
Foruist ieg veed/ du Retfærdighed
Giffuer mig oc dine Børn alle.
Du trøster vel min sorrigfuld Siel
Mod alt det mig vil skade.
Gud offuer mig forbarme dig/
Oc giff mig aff din naade.
J Herrer frj/ huor lenge ville i
Mig ingeledis kiende/
Oc aff fortred/ til stor haanhed/
Min ære saa foruende?
Hui ville i mere løgn oc falsk lære
Elske/ end Guds ord det rene?
|212rForfengelighed oc syndsens glæde
Saa søge/ oc altid tiene?
Vider det dog besinder oc
At Herren sine Helgen fører
Saa vnderlig/ oc Faderlig/
J sorrig dem glade giører.
J Kaarssens tuang/ oc stor modgang/
Giør hand dem end vel bange:
Men giffuer dog trøst dem hand gienløste/
God hielp de aff hannem fange.
Vorder du vred aff den fortred
Som dig her monne hende/
Taalmodelig bær det hoss dig
Til Synd dig icke vende.
Knur ey mod Gud/ hand hielper dig vd/
Dit kaarss skal dig ey skade.
Gud Offer giør/ som det sig bør/
Dig paa din Gud forlade.
Mange ved sig sige met suig/
Huo kand oss det gode vise?
At wi det faa som wi attraa/
Oc at wi hannem prise?
Dit ansict blid hoss oss altid
Sit klare liuss lad giffue/
Giff ret forstand/ husualelse sand/
Oc at wi vel kunde leffue.
|212vJeg glæder mig/ allene ved dig/
Ved dit venskab oc gaffue:
Giffuer ingen act paa deris mact
Som Vin oc Korn nock haffue.
Men ligger ned/ soffuer met fred/
Thi du mig hielper Herre/
Foruden all meen hoss dig allen
Saa tryg vil ieg nu være.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.