Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[242v]

XX. En Aandelig Vise mod Sielens trende Hoffuitfiender. Siungis lige som/ Maa ieg wlyckenetc.

O Gud forlene mig met din naade/
Giff hielp oc raad/
Ellers maa ieg plat forsage.
Thi Fienderne samle sig runt omkring/
Vdi en ring/
Oc ville mig fra dig jage.
Verden hader mig/ saa bitterlig/
Mit egit Kiød i Synden er fød/
O Herre det maa ieg klage.
Min største Fiende er Dieffuelen vist/
Met argelist
Hand bruger sine skalcke stycke.
Oc giør sin Sag baade klar oc reen/
Met falskheds skin
Kand skalcken mesterlig smycke.
Met skrømpteri sig bruger fri/
|243rOc skiuler sig mangfoldelig/
Kand mange til Snaren rycke.
Fra den Mordener min beskermer vær
O Herre kier/
Giør reent mit hierte oc sinde.
Huor du icke Husit bygger op/
Da er vort haab
Forgeffuis/ det faa wi at finde.
Det er oc vist/ O Herre Christ/
Huor du icke er oss alle nær/
Stor nød mod oss oprinder.
O Herre giør mig nu bistand/
Met ord oc Aand/
Alt ind til min siste ende:
Saa vil ieg frit der voffue paa
Alt det ieg formaa/
Din trøst vilt du mig sende.
Saa tror ieg vist/ O Herre Christ/
Verden/ mit kiød/ eller Dieffuelens stød
Skulle mig icke fra dig vende.
Vilde end Verdsens oc Dieffuelens mact
Met all deris krafft/
Bruge sine argelist oc kynde:
Saa er dog hoss dig hielp oc trøst/
Som oss haffuer løst
O Herre du kant dem offueruinde.
|243vJeg vil gierne paa rette veyen gaa/
Skøtte ingen mand/ huo hand være kand/
Hoss dig lader ieg mig finde.
Der kommer den dag/ oc er vel nær/
Som angist tilbær
Alle dem sig nu lade forskrecke/
Oc i deris nød ey trode foruist
Paa dig Herre Christ/
Deris synd skalt du opuecke:
Oc straffe saa/ baade store oc smaa/
Til euig tid/ O Herre blid
Til liffuit du mig vilt vecke.
Du hielpe vilt fra Synd oc qual
Jsrael all
Naar din dag vist skal komme.
De wgudelige/ paa dig haffue nu
Mistrøstige hu/
Met Rætten vilt du da dømme.
Jeg tror paa dig/ O Herre hielp mig/
Vær du mig blid/ i min siste tid/
Jeg voffueret mig til fromme.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.