Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[219v]

IX. Den LXXIII. Psalme. Quam bonus Israel Deus. D. Petrus palladius.

Denne Psalme saa vdrimet/ om de wgudelige Mammons trælle/ som ere Aagerkarle/ Kornpuger/ Voldsmend/ oc andre gerige halse/ den rige Fraadzeris stalbrødre/ om deris leffnit oc lycke/ fig oc gerighed/ om deris endeligt/ oc om den stød oc forargelse/ som de fromme fattige Christne faa aff saadane wgudelige Stympers omgengelse/ Siungis met de Noder som den wgudelig sequentz/ Aue præclara/ bleff siungen met i Paffuedommen. Gud giffue huer naade til at rette sig/ Amen. M. D. liiij.

Sandelig Gud er Jsrael god oc naadig/
|220r huo som vil aff hiertet sin tro beuare.
Men all min mod begynte som min Fod at skride oc falde/
ieg vaar i liffs oc Sielens fare.
For ieg bleff vred oc hastig/
paa hine stolte Brasker/
der ieg saa den store lycke/
det gaar dem vel/ foruden skel/
hine wgude|220vlige/ som mig kand tycke.
Til Gud sette de icke lijd/
de frycte sig icke for dødsens tid.
Men som it Slaat baade fast oc sterck/
faa de ret aldrig it Hoffuit verck/
men ere fri for sorg oc vaande.
Der for ere de saa glade/
at giøre andre |221r skade/
saa driffue de deris spil/
for Rigdom falder dem til/
de ere hoffmodig oc stolte offuer maade.
Met spot oc spe alleting foracte de/
huad de tencke paa/
maa strax for sig fremgaa.
Huad de monne tale oc andre befale/
det maa den menige mand alt tage ved/
lige |221v som det vaar kommit fra Himmelen ned.
Der for maa den fattig holde sig til dem/
for hand er trengt til dem.
See saadanne ere de wgudelige/
som i Verden fige/
riffue oc kratte at de kunde io bliffue rige.
Huad skal ieg mere sige?
Der ieg det saa da skred min Fod/
oc ieg |222r vilde være deris lige.
O min Gud/
dersom ieg da haffde brudet dit bud/
som du gaffst mig/
da haffde ieg fortørnit dem som tro paa dig/
O Herre Gud.
Jeg tog mig for vdi mit sind/
oc gick hen op i Templen ind.
Der fick ieg at høre/
|222v at de staa paa fuld løss en grund/
oc at deris endeligt den er ond/
Dieffuelen dem bortfører.
Derfor vil ieg nu bliffue alt hoss min Gud/
frycte hannem oc holde hans bud.
O Herre tag mig ved din høyre haand/
oc leed mig til Himmerige mit rette |223r Færne land/
Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.