Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[255r]

VIII. Aufer à nobis Domine.

Tag fra oss kiere Herre/
vore Synder oc ondskab stor/
paa det at wi kunde met |255v rene hierter oc tryg Samuittighed/
for dine øyen komme.
Forbarme dig/
forbarme dig/
forbarme dig kiere Herre/
offuer dit Folck/
som du met dit dyrebar Blod haffuer forløst/ O Christe/
oc vær icke vred offuer oss euindelig.
Bønhør oss/
bønhør oss/
bønhør oss O |256r Herre Gud/
vor bøn anam/ Christe vor Frelsermand/
bed for oss til din kiere Fader.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.