Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[284v]

XXIX. Vor Gud ville wi paakalde etc.Siungis lige som/ Min Siel nu loffue Herren etc.

VOr Gud ville wi paakalde/
Oc hannem altid tencke paa:
Hand kand oss hielpe for alle/
Huad Fiender oss ville modstaa.
Hand hielper alle til hannem fly
Oc fast tro til hannem haffue/
At de fra synden bliffue fri/
Den hellig Aand dem begaffuer.
Den samme Gud det beuiser
Hannem bede wi flitelig/
Hannem ville wi ære oc prise
Baade nu oc euindelig.
Gud Fader vdi euighed
See til oss dine Børn miskundelig/
Du beuiser altid din godhed/
|285rDu giff oss din naade rundelig.
Aff euig tid haffuer du værit
Oc alting haffuer du skabt/
Oc alting sig regerer
Alt effter din villie oc mact.
Du est vor kieriste Fader/
Oc wi dine Børn saa smaa:
Du hør oss naar wi raaber/
Wi alle din naade kunde faa.
Jesus Christus vor Frelsere
Aff Gud Faders hierte fød/
En euig Gud oc Herre/
Oss frelste hand aff euig død/
Met sin pine død oc rosens Blod
(Stor kierlighed til oss haffde)
Som hand paa Kaarssens gallie vdloed/
Dieffuelens mact slet nedlagde/
Paa tredie dag aff døde
Opstod i stor herlighed/
Hand hielpe oss alle aff nøde
Oc giffue oss det euige liff.
Den hellig Aand tredie persone
J Guddommen met Fader oc Søn/
Hand oss husualer oc skoner/
Hand giffuer tro Christne god løn.
Hand helliggiør alle Christne/
|285vAlle bedrøffuede trøster oc saa/
Optender vore hierter visne/
Wi hellighed aff hannem faa.
Vor Siel skal frydis i hannem
Met glæde euindelig/
Hand trøste oss allesammen
Fra nu oc saa til euig tid.
Gud Fader Søn oc hellig Aand/
Trende personer oc en Gud:
Hand hielpe oss alle baade Quinde oc mand/
At wi kunde leffue effter hans bud.
Gud Fader hand alting skabte/
Met it ord holder ved mact.
Jesus oss arme fortabte
Genløste/ fra Dieffuelens krafft.
Den hellig Aand alle husualer/
Som trengis aff sorrig oc nød.
Vor Gud ville wi paakalde/
Hand fri oss fra den euig død.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.