Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[251r]

III. Litania paa Danske rim/ vnder de Noder/ som/ Fader vor vdi Himmerig/ siungis met.

GVd Fader vdi Himmerig/
Guds Søn met hellig Aand til lig/
Du hellige Trefoldighed/
En eniste Gud i euighed/
Paa din Foriet bede wi dig/
At du vilt høre oss naadelig.
Spar oss O Gud oc hør vor Bøn/
Effter vor skyld giff oss icke løn/
Forbarme dig offuer oss met din naade/
Liff Gods oc ære beuar fra skade.
O Herre vær oss naadig oc blid/
Forkast oss icke til euig tid.
Vent bort Sathan den lede skand/
Oc lad hannem icke faa offuerhaand/
Men fri oss fra hans list oc suig/
|251vLad Kiødsens list ey drage oss fra dig/
Forlad oss icke slet met alle/
Om Verden vil oss offuerfalde.
Beuar oss Gud/ stat met oss fast/
Fri oss fra vildelse Synd oc last/
Fra Krig oc strid oc affuind oc had/
Fra Vand oc Jld oc dyrtids vrag/
Fra Pestilentz oc Siugdom mest/
Fra wtimelig veer oc blest.
Frels oss Herre aff all vor nød/
Fra offuerfald skade/ oc brad død.
Forkast oss icke slet met alle/
Naar du vilt oss til Dommedag kalde/
Fri oss fra euig dødsens fare/
O kiere Gud oss vel beuare.
Wi arme Syndere bede dig meer/
O Jesu Christe herre kier/
For din fødzels skyld hielp oss snart/
For din Opstandelse oc Himmelfart/
For dit Blod/ pine oc suare nød/
For din Sued/ Kaarss oc bitter Død.
Din hellige Christelig Kircke reger/
Styr hende met ord oc rene lær/
Hendis forstandere oc Predicker/
Lad leffue it helligt leffnit met ære/
Met dit ord giff din Aand oc krafft
|252rAt det giør fruct oc er ved mact.
J din høst tro Arbeidere send/
Secter oc Ketteri affuend/
Driffbort all falske fund oc lære/
At vildfarelse icke kommer mere/
Hielp at vildfarelse oc ond rey
Maa omuendis til sandheds vey.
Forstør dem met din veldige haand
Alle som dit ord ville giøre modstand/
Fri oss fra Tyrckens Tyranni.
Beholt din Kircke oc Rige fri/
Som Kaarss oc modgang lider her/
Thi det for dig behageligt er.
Beskerme oc saa vort gods oc Liff/
Vend bort all oprør Krig oc kiff.
Keyser Konger oc alle Førster
Giff naade/ at de maa ret regere/
Vnd dem at leffue met fred altid/
Foruar dem fra tuedract oc strid.
Giff vor Herre oc Konning lycke/
At modstaa Fiendernis mact oc tycke/
Hans Vndersaatte beskick oc saa/
At de maa være hannem huld oc tro/
Rigens Raad byer oc menige mand/
Beskerm Gud met din Miskunds haand.
Alle dem som ere i nød oc fare/
|252vSend dem din hielp oc vel beuar/
Trøst alle dem som bedrøffuit ere/
Deris angerfuld hierter for dig beteer/
Faderløse Børn oc Encker met/
Forsee dem vel huer i sit stæd.
Siugelige Quindfolck hielp ocsaa/
Met diende Børn oc andre smaa/
Oc alle som ere skrøbelig/
Som sette deris trøst allene til dig/
Giør dem til Sielen karsk oc sund/
Stat met dem i deris siste stund.
O kiere Herre giff dem gaat taal/
Som lider forfølgelse vden brøden all/
Oc fri dem aff deris Fienders vold/
Lad fengselit dem ey lenger hold/
Trøst dem ocsaa i dødsens kiff/
Som for nogen Sag skulle lade deris Liff.
Alle dem som monne vore Fiender være/
Forlad deris Synd/ er vor begære/
Vnd oss at wi gierne tilgiffue/
Oc kierlig met huer mand at leffue/
Hielp vore Fiender sig om at kere/
Oc aff hiertet din Naade begære.
O Herre giff fruct vdi vore Land/
Oc signe hende met din milde haand/
Beuare hende fra wuenner oc skade/
|253rAt bruge hende ret giff oss din naade/
At hun skulde icke vore hierter besuare/
Saa wi tage hende for meget vare.
O Jesu Christ Gud Faders Søn/
O Jesu Christe naadsens thron/
O Jesu Christ Guds hellige Lam/
Som alle Verdsens Synder bortnam/
Du velsignede Sæd hør vor Bøn/
Forbarme dig offuer oss alle/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.