Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[253r]

IIII. En Børnesang/ at siunge mod vor Herris Christi oc hans hellige Kirckis tuende Hoffuitfiender Paffuen oc Tyrcken etc. D. Morten Luther.

Beholt oss Herre ved dit Ord/
oc styr Paffuens oc Tyrckens mord/
som Jesum Christ vor Frelsermand/
ville styrte fra |253v din høyre haand.
Beuiss din mact O Jesu Christ/
Du som en Herre offuer alle Herrer est/
Beskerme din arme Christenhed/
At hun dig loffuer i euighed.
Du hellig Aand sand Trøstermand/
Giff alt dit Folck en ret forstand/
Stat met oss i vor siste nød/
Leed oss til Liffuit fra denne død.
Til intet giør du deris anslag/
Lad komme offuer dem deris onde Sag/
Oc styrt dem vdi graffuen ned/
Som de graffue til din Christenhed.
Saa faa de dog at komme ihu/
At du vor Gud leffuer endnu/
Oc hielper dine veldelig/
Som sig forlade ville paa dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.