Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[253v]

V. En Bøn om Fred/ Da pacem Domine etc.

|254r Forlæ oss met Fred naadelig/
Herre Gud i vore tide/
Der er dog ingen anden meer/
som for oss kunde stride/
end du selff vor Gud allene.
Lad oss ey frycte Mennisken/
Hand er som Græss forgengelig/
Du est vor Herre oc Skaber allene/
Din mact hun er wendelig/
Lad oss dig allene frycte.
Om oss kommer nu modgang til/
Jhuad som det kand være/
Det skeer thi Gud det saa haffue vil/
Sin Søn hand vilde ey spare/
Hui ville wi da fri være?

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.