Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[294v]

X. Den CXIIII. Psalme/ In exitu Israel de Ægypto. M. Tyge Asmundss.

Der Jsrael aff Ægypten drog/
oc Jacobs Huss fra det trældoms Aag/
ved Herrens haand saa mectig.
Da fick Juda sin Helligdom/
oc Jsrael sin Førstedom/
det røde Haff da vigte dem/
oc Jordan stil|295rlede strax sin strøm/
de Bierg oc Tuer hoppede/
som kaade Lam oc det vnge Fæ.
Haleluia.
Haleluia.
Huad vilt du O Haff at du saa flyde/
Oc Jordan at du gickst til rygge?
Huem vaar dig da saa mectig/
Som giorde de Bierge saa springende?
Och saa store ting vdrettede?
Thi hør du mig oc vær vel stille/
Giff act huad ieg dig sige vil/
Det giorde Jsraels stercke Gud/
Som alting raader met sit Bud.
Haleluia/
Haleluia.
Det er den Gud alting regærer/
Oc Stenhalden giør til Vandkilder/
Hoss Kades vdi Ørcken.
Oc Pharao met all sin pract
|295vSenckte i Haffuit/ alt met sin mact:
Der hand sit Folck der hen førde/
Aff godhed som hannem da rørde/
Oc dem ledde met sin veldige haand
Til ro/ i det foriette Land.
Haleluia/
Haleluia.
Saadan ære haffuer Gud sit Folck giort/
Huad kommer det oss Hedninger stort?
Thi merck huad ieg vil siunge.
J fordom tid haffuer Gud vduald
Sit egit Folck/ oc vaar deris Tolck/
Gaff dem sit Ord oc sande foriet/
Haffuer oc sin mact ved dem vdret/
Loed oss sin Søn aff dem fødis/
Sin sandhed der met fuldgiøris.
Haleluia/
Haleluia.
Thi er det oss nu en stor Bade/
Hedninger haffuer Gud oc iet naade/
Sit Ord lader hand saa liude:
At hand vil være en Fader kier
For Jøder oc Hedninger fiern oc nær/
De hans Søn ville anamme/
Met troen til hannem komme/
Thi hand met sin wskyldige død
Haffuer løst oss aff all Synd oc nød.
Haleluia/
Haleluia.
|296rDen stercke Gud senckte den Tiran
Sathan/ oc Pharaonem met ham
J Haffuit/ oc frelste sit Folck.
Gud til intet giorde hans stat/
Oc fordempede all hans mact/
Louen/ synd/ død oc all pine
De strax forgicks i en time/
Saa frelste hand oss aff Sathans baand/
Til Guds Rige vor Faders land.
Haleluia/
Haleluia.
Gud Fader ske loff i Himmerig/
Hans kiere Søn skal oc være hannem lig/
Den hellig Aand vor trøster/
Vden all begyndelse oc ende/
Sin naade hand til oss vil vende/
At wi leffue som lydige Børn/
Oc ey vor Fader giøre Hofftørn/
Det begære wi allesammen/
Oc siunge met høy røst/ Amen.
Haleluia/
Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.