Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[296r]

XI. Den CXXIIII. Psalme/ Nisi quia Dominus erat in nobis etc. D. Morten Luther.

|296v Vaare Gud icke met oss denne tid/
saa skal Jsrael sige/
Vaare Gud icke met oss denne tid/
wi haffde lid angist oc quide/
Gud saa de Christne store oc smaa/
aff mange vantro foractis saa/
som dem monne saare forfølge.
De Menniske ere i hu saa vrede/
De reyse dem mod oss alle:
Saa leffuendis haffde de siunckit oss ned/
Met grumhed oss offuerfalde.
Vor Siel hun gick igennem det Vand/
|297rWi haffde forsiunckit alle Mand/
Haffde Gud icke met oss værit.
Benedidet være Herren/ der oss ey gaff
Vnder deris Tender fangne/
Alt som en Ful der snaren kommer aff/
Saa er vor Siel vndgangen/
Den Snare er brusten/ oc wi ere frj/
Vor Herris naffn det staar oss bj/
Som haffuer skabt Himmel oc Jorden.
Ære være dig Gud i euighed/
Vor Fader lodst du dig kalde:
Begaffue oss met din miskundhed/
Wi bede du oss ey vndfalde.
Den ære din Søn skal være lig
Fra nu oc indtil euig tid/
Den hellig Aand ey fra skillies.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.