Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[302r]

XV. Zachariæ Loffsang/

Lucæ 1. Benedictus Dominus Deus Israel.

Loffuit være Herren Jsraels Gud/
Thi hand haffuer besøct oc forløst sit Folck.
Oc hand haffuer opreyst Salighedsens horn /
i Dauids sin Tieneris huss.
Som hand talede i fordom tid/
ved sine hellige Propheters mund.
At hand vilde frelse oss fra vore Fiender/
oc fra alle deris haand som oss hade.
Oc beuise vore Fædre barmhiertighed/
oc tencke paa sin hellige Pact.
|302vOc paa den Eed som hand soer vor Fader Abraham/
at giffue oss.
At naar wi vaare forløsde aff vore Fienders haand/
skulle wi tiene hannem vden redzel vor liffs tid.
J Hellighed oc Retfærdighed/
som hannem er behagelig.
Oc du Barn lille skalt kaldis den høyestis Prophete/
Du skalt gaa frem for HERREN at berede hans vey.
Oc at giffue hans Folck Salighedsens forstand/
som er i deris Synders forladelse.
Ved vor Guds hiertelig Barmhiertighed/
ved huilcken Opgangen aff det Høye haffuer besøgt oss.
Paa det hand skulde skinne for dem som side
i Mørcke oc i Dødsens skugge/
oc vise vore føder paa Fredsens vey.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.