Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

XVI. XVII. Magnificat, Det er/ Jomfru Mariæ Loffsang/ oc Nunc dimittis, Det er/ Simeonis Loffsang/ Fordanskede aff Doct: Petro Palladio/ at siunge oc loffue Gud met/ besynderlig i Kircken met Peblingene/ om Søndagerne effter Afftens predicken. M. D. liij.

|303rLuc: 1.Magnificat.

Min Siel ophøyer Herren/
oc min Aand glæder sig i Gud min Frelsere.
Thi hand haffuer anseet sin ælendige Tienerinde/
See her effter skulle alle Børns børn prise mig Salig.
Thi hand haffuer giort store ting mod mig/ som er mectig: Oc hans Naffn er helligt.
Oc hans Barmhiertighed varer vden affladelse stedse oc altid/ Hoss dem som hannem frycte.
Hand bruger Mact met sin Arm/ Oc atspreder dem som ere Hoffmodige i deris Hiertis sind.
Hand støder de Mectige aff stolen/ Oc ophøyer de Ælendige.
De Hungrige fylder hand met gaat/ Oc lader de Rige tomme.
|303vHand tencker paa Barmhiertighed/ Oc hielper sin Tienere Jsrael op.
Som hand sagde til vore Fædre/ Abraham oc hans Sæd euindelige.

Antiphona.

Christum vor Salighed/
euige Gud/
Mariæ Søn/
prise wi vdi euighed
Amen.

Lucæ 2. Nunc dimittis.

Herre/ lad nu din Tienere fare i Fred/
lige som du haffuer sagd.
Thi mine øyen |304r haffue seet din Frelsere/
huilcken du beredde for alle Folck.
Jt liuss at opliuse Hedningene/
oc dit Folck Jsrael til en Herlighed.
Ære være Fader oc Søn oc den hellig Aand/
som det vaar i begyndelsen/
oc bliffuer nu oc altid i euighed/
Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.