Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[308r]

XIX. Allene Gud i det høye være ære/

Siungis lige som/ Alleniste Gud i Himmerig etc.

ALlene Gud i det høye være ære
Oc tack/ for sin store naade:
Derfor at oss nu aldrig mere
Kand røre Sielens skade.
Gud haffuer til oss nu ingen had/
Men her er nu fred vden all wlad/
All feide haffuer nu fangit ende.
Wi loffue prise oc tilbede dig/
For din ære wi dig tacke:
At du Gud Fader i euighed
Regere oss vilde acte.
Gantske wbegribelig er din mact/
All Verden hun er dig vnderlagt/
Vel er oss for saadan en Herre.
|308vO Jesu Christ Guds enbaarne/
En Søn vor Himmelske Faders:
Forløst haffuer du de forlaarne/
At Gud dem vel behager.
Guds hellige Lam/ vor Herre oc Gud/
Tag til dig vor skyld/ giør for oss bod/
Forbarme dig offuer oss Arme.
O hellig Aand allmectigste Gud/
Du aller ypperste Trøstere:
Aff Dieffuelens vold leed dennem vd
Der Jesus Christus forløste/
Formedelst stor martir oc bitter død/
Affuent fra oss all jammer oc nød/
Der til wi oss forlade.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.