Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[311v]

XXIII. O trofast hierte loff tack oc priss etc. Siungis lige som/ Nu fryder eder alle Christne mend etc.

O Trofast hierte loff tack oc priss
Giff du din Gud oc Herre/
Tenck at hand er din Fader viss
Den dig bør stedse at ære.
Thi du vden hannem kant ingelund/
Met all din sorrig aff hiertens grund/
Dit Liff forsørge oc nære.
Hand haffuer dig aff sit hierte kier/
Oc sit gode met dig deeler:
Forlader dig dine misgierninger/
Dine Saar oc sorrig hand heeler.
Til Aandelig strid hand vebner dig/
At Fienden ey kand dig met sit suig
Offueruinde/ oc dit gods deele.
|312rHand saare barmhiertig er oc god
Mod de Arme oc ælende/
Som sig fra falskhed oc hoffmod
Til hans Sandhed omuende.
Hand som en Fader staar dem bi/
Oc giøret at de den rette sti
Til Salighed kunde fuldende.
Som en tro Fader ret hiertelig
Sig offuer sine Børn forbarmer/
Saa giør oc Gud aff Himmerig
Jmod oss Synder arme.
Hand haffuer oss kier oc er oss huld/
Forlader oss naadelig all vor skyld/
At wi stor Seier kand arffue.
Hand giffuer oss oc sin hellig Aand/
Ny hierter i oss bereder:
At wi leffue effter hans Lærdom sand/
Dog wi skulle sucke oc græde.
Hans naadige hielp bekomme wi her/
Hand loffuer oss rigelig en oc huer
Det euige gode oc glæde.
Hand effter vor wretfærdighed
Giffuer ey/ som wi forhuærffuit:
Men teer oss sin barmhiertighed/
At wi skulle icke fordærffuis.
Hand sin gunst naade oc store godhed
|312vHaffuer oss oc alle Mennisker bered/
Som tiene hannem aff hiertit.
Huad hand i oss begynte gaat/
Det vil hand oc fuldende:
Wi giffue men oss i hans naade/
Oss offre vdi hans hænder.
Oc giøre der til vort bæste flid/
Haabendis at hand vor gierning oc ijd
Til sit naffns ære vil vende.
O Fader du vilt fast met oss staa
Men wi ere her ælende:
At wi her Christelig vandre maa
Oc faa en salig ende.
Opliuss oss met dit klare Ord/
At ingen oss i denne mørckhed stor
Met falsk hellighed forblinder.
O Gud lad være dig teckeligt
Huad wi enfoldelig siunge/
Giff at dit Ord som er priseligt
Ret i vore hierter kand klinge.
O Gud hielp at wi met din krafft
Oss ved ret Aandelig Ridderskab
Til Liffsens krune fremtrenge.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.