Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[289v]

III. Den CXVII. Psalme/ Laudate Dominum omnes gentes.

Haleluia det bør oss altid siunge.
Herren loffue oc prise aff hiertens grunde.
Thi hans miskund haffuer vore synder al|290rle vdslet/
all kierlighed oc gaat haffuer hand oss beteed.
Alt det som Liff haffuer det skal Gud loffue/
For hans megne miskund oc store naade:
Hand haffuer oss giffuit venskab/ styrcke/ liff oc krafft/
Hand haffuer fordærffuit Synd død oc all Dieffuelens mact.
Gud haffuer dem som tro paa hannem iet naade/
Vil dem hielpe oc trøste i all vaade:
Himmerigis Rige vil hand dem alle giffue/
Det holder hand vist/ thi hand kand icke liuffue.
O Gud Fader/ dig være loff oc ære/
Met din Søn Jesu Christ vor Frelser kiere/
Disligest den hellig Aand aff oss allesammen/
Wi tacke dig nu oc euindelig/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.