Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[291r]

V. Den samme CXVII. Psalme/ anderledis.

Haleluia.
Loffuer Gud i Hedninger alle/
at hand vilde eder til Troen kalde/
Aff sin godhed oc gunstig naade/
haffuer hand eder frelst fra alskens vaade.
|291vAlle Jsraels folck loffuer hannem met/
Fordi hans miskundelig Barmhiertighed
Regnerer offuer oss saa rundelig/
Oc Herrens sandhed bliffuer euindelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.