Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[14r]

XII. En Loffsang met de Noder/ som/ Resonet in laudibus, siungis met.

AL den gantske Christenhed/
Priser Guds Barmhiertighed/
|14vFor hans store kierlighed/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.
☞ Gabrielis ord de ere fuldkommen nu/
Eya/ Eya/ en Jomfru haffuer it Foster fød/
som Gud Fader haffde iæt i fordom tid. Nu er fød en Frelsermand en Frelsermand i Jsrael/
Aff en Jomfru/
som oss sagde Gabriel. *

☞ Dette maa oc siungis imellem huert Verss eller huert andet effterfølgendis Verss i denne Loffsang.

Konningen vdaff Himmerig/
Kom her ned til Jorderig/
At hand vilde giøre oss salig/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.
☞ Gabrielis ord etc.
All den gantske Menniskens køn
Vaar fortabt/ Guds eniste Søn
Nu haffuer hand oss løst igen/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.
Dieffuelen haffde oss alle grebit/
Met sin Løgn oss alle suegit/
Christus haffuer hans mact knusit/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.
|15rNu er kommen den salige tid/
Der Propheterne haffde om screffuit/
At Gud skulde giffue sin Søn her ned/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.
Huo som Guds Søn vil forsmaa/
Oc ey effter hans Lærdom gaa/
Hand kand aldrig Naade faa/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.
Huo som Synden vil offuergiffue/
Oc Gud om sin Miskundhed bede/
Hand faar Naade oc Himmerig/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.
Det haffuer oss Christus fortient/
Der til haffuer hannem Gud vdsent/
Thi vor mact hun er intet beuent/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.
Derfor bør oss at tacke Gud/
Frycte hannem oc holde hans bud/
Thi hand er den oss hielper aff nød/
Det er nu skeet som spaad haffde Esaias.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.