Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[16r]

XIIII. Loff Gud du Christenhed/ etc. siungis met de Noder/ som/ In dulci iubilo, siungis met.

|16vLOff Gud du Christenhed /
Tack hannem met glæde oc fred/
Den vor hierte trøster/
Kom hid til Jorden ned/
Oc klar som Solen skinner/
J denne mørcke tid/
Ved sit hellig Ord/
Hand oss trøstige giord.
Denne vnderlig ting skeer/
Jomfruen fructsommelig er/
Oc føder oss Emanuel/
All Verdens Frelsermand/
Det sagdis oc aff Gabriel/
At ved den hellig Aand/
Hun stedz vden meen/
Bleff en Jomfru reen.
Gud vilde sandru være/
Sin Saluede som vaar kier
Effter sit Ord giffue/
Hans mact oc Herlighed/
Til euig tid skal bliffue/
Hand met Barmhiertighed/
Oss beskermer vel/
Frelser Liff oc Siel.
O huilcken naade stor/
O huilcken arff det vaar/
|17r Som du Herre beredde
Oss alle ved din Søn/
At Engle siunge met glæde/
Ære i den høyeste Thron/
Ske paa Jorden fred/
Oc Menniskene glæde.
Allerkieriste Herre/
Oss lengdis effter dig saare/
Wi maatte plat fordærffuit
Met all vor gierning bliffue/
Du haffuer oss forhuerffuit
Euig hoss dig at leffue/
Aff Barmhiertighed/
O stor kiærlighed.
Eya Herre Jesu Christ/
Som Menniske vorden est/
Oc fattig vilde fødis/
At ved din ydmyghed
Dieffuelens mact kunde ødis/
Lad denne din godhed/
For dit hellige Naffn/
Komme oss til gaffn.
O sand Menniske oc Gud/
Trøst oss i al vor nød/
Hielp oss ved din naade/
At leffue Christelig/
|17vForny oss til det gode/
Før oss til Himmerig/
At wi kunde saa
Ærens Krone faa.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.